Ärenden från hälso- och sjukvårdsnämnden den 24 oktober

Idag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen. Nedanstående ärenden är några av dem som står på agendan.

Ambulansstationen i Hede föreslås flyttas till Vemdalen

Ambulansstationen i Hede huserar idag i lokaler som ej är lämpliga ur arbetsmiljösynpunkt. Att åtgärda problemen skulle innebära stora kostnader i antingen om- eller nybyggnationer. I samband med detta gjordes en utredning för att se om ambulansresurserna i dagsläget är optimalt placerade utifrån dagens och, inte minst, framtidens behov. Resultatet visar att det vore strategiskt lämpligt att omlokalisera ambulansen och ambulansstationen till Vemdalen.

– Genom att förlägga ambulansstationen i Vemdalen får fler invånare i området få snabbare tillgång till akutsjukvård. När vi analyserat larmstatistik från de senaste åren ser vi en tydlig trend att larmen ökat mot Vemdalsområdet. Vemdalen är ett välbesökt turistmål under såväl vinter som sommar vilket inneburit att vi tidigare fått sätta in en extra bil. En omlokalisering skulle innebära att insatstiderna för ambulansen i området skulle minska på totalen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Även bemanningsmässigt tros omlokaliseringen kunna underlätta då ambulanssjukvården har utmaningar att bemanna stationen i Hede. Svårigheterna har eskalerat efter införandet av 11 timmars dygnsvila då de som tidigare har arbetat där har valt att arbeta hela dygn. I Vemdalen är möjligheterna att rekrytera bättre.

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i november ska möjliga alternativ för ambulansverksamhetens framtida lokaler i Vemdalen och övergripande kostnadsberäkningar presenteras.

Lönesatsningar inom Folktandvården har gett effekt

Den 23 februari 2023 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att genomföra ett antal satsningar inom folktandvården i syfte att dels behålla, dels kunna rekrytera medarbetare till verksamheten. Uppföljningen visar att den riktade lönesatsningen som gjordes mot tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare har lett till att flera tandsköterskor valde att stanna kvar inom Folktandvården samt att satsningarna inneburit ett steg i rätt riktning när det gäller att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Området ser nu fler ansökningar från tandläkare, både okända och tidigare medarbetare, som av olika anledningar nu söker sig åter till Folktandvården.

– Det är glädjande och ett tecken på att Folktandvården fortfarande kan attrahera kvalificerad personal, men detta är naturligtvis något vi kontinuerligt behöver utvärdera och följa upp för att kunna vara en attraktiv arbetsplats framöver när vi dessutom vet att andelen yrkesverksamma kommer att minska, säger Katarina Nyberg Finn.

Fler får tillgång till onkologiverksamheten

I mars 2016 beslutade regionstyrelsen att inrätta en egen onkologisk verksamhet som skulle följas upp årligen till och med 2023. Som en del i arbetet öppnade en palliativ/onkologisk avdelning (PONK) med 8 vårdplatser. Covid-19-pandemin och personalbrist har gjort avdelningen periodvis varit stängd och sedan årsskiftet 22/23 har endast fyra vårdplatser varit öppna. Från januari 2024 kommer avdelningen återigen att utöka till 8 vårdplatser vilket innebär att även kvinnoklinikens patienter som är i behov av vård på avdelningen kommer att inkluderas.

De senaste åren har onkologiverksamheten ökat mycket. Antalet läkarbesök på onkologimottagningen under perioden januari-augusti 2023 var 1 112 stycken att jämföra med 788 stycken under samma period 2022 och 581 stycken 2019.

Även sjuksköterskebesöken har ökat; från 1 780 stycken under perioden januari till augusti under 2022 till 2061 stycken under samma tidsperiod under 2023.

Samtliga handlingar till dagens sammanträde finns här.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson