Bättre läge i hälso- och sjukvården inför sommaren jämfört med förra året

Uppföljning av budget och kostnader fortsätter vara i fokus för hälso- och sjukvårdsnämndens arbete. Under dagens sammanträde presenterades även läget i vården inför sommaren vilket, glädjande nog, ser bättre ut än förra året.

Planeringen inför sommaren har pågått sedan tidig höst, och under våren har arbetet intensifierats. Målet med planeringsarbetet har varit att medarbetare ska få sammanhängande semester samtidigt som rätt kompetens ska finnas på plats och tillräckligt med vårdplatser ska kunna hållas öppna.

Bemanningsläget är bättre än förra året även om det fortfarande saknas pass inom några verksamheter. Ett introduktionsprogram för vikarier och nyanställda har tagits fram av patientsäkerhetsenheten och genomförs under veckorna 24–25 för att skapa trygghet hos medarbetarna. Inom de områden som särskilt identifierat risk för hög arbetsbelastning, etisk stress och brist på återhämtning fortsätter arbetet för att minimera de riskerna.

– Sommaren är alltid en utmanande period men sammanfattningsvis är vi bättre förberedda och läget känns mer stabilt jämfört med 2022 vilket är väldigt positivt, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Behöver hitta sätt att bryta cirkeln

Vid sammanträdet i april gav hälso- och sjukvårdsnämnden Regiondirektören i uppdrag att identifiera möjliga kostnadsminskningar inom hälso- och sjukvården. Åtgärderna ska ha snabb effekt, men inte påverka patienternas tillgång till vård eller innebära personalneddragningar. De åtgärder som identifieras ha störst effekt är att minska behovet av inhyrd personal och köpt vård. Samtliga regioner ser ökande kostnader för inhyrd personal 2022 jämfört med 2021 och även en förskjutning där allt större del av hyrkostnaderna utgörs av sjuksköterskor.

– Vi behöver hitta sätt att bryta den onda cirkel som uppstår när vi i brist på egen personal tvingas öka andelen inhyrd personal. Vi ser att det har negativ inverkan på teamarbetet och även på arbetsbelastningen för vår egen personal eftersom inhyrd personal har lägre kännedom om lokala förutsättningar och rutiner och därmed behöver mer stöd, säger Katarina Nyberg Finn.

Flera åtgärder kopplat till att kunna behålla befintlig personal, och rekrytera nya, pågår redan och där fortsätter arbetet genom att exempelvis erbjuda riktade insatser till de enheterna med högst personalomsättning.

– Att säkerställa en god och ändamålsenlig introduktion, möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och skapa förutsättningar för medarbetardriven utveckling är oerhört viktiga områden jobba vidare med för att skapa en miljö där både nya och gamla medarbetare vill vara, avslutar Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Sara Nilsson