Beslut om regionplan och budget 2022–2024

Region Jämtland Härjedalens fullmäktige sammanträder den 19–20 oktober. Bland annat ska beslut tas om det förslag till regionplan med budget som innehåller övergripande mål och ekonomiska ramar för 2022–2024.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Jämtland Härjedalens verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2022, dels för den kommande treårsperioden. Regionplanen utgår från fyra strategier som all planering på alla nivåer i verksamheten utgår från; Strategi för länets utveckling, Strategi för vård, Strategi för våra medarbetare och Strategi för en god ekonomi. Strategierna sammantaget är Region Jämtland Härjedalens bidrag till regional utveckling och utvecklingen av länets hälso- och sjukvård.

– Detta är ett av de viktigaste beslut som regionfullmäktige fattar. Det är våra invånare som står i fokus för vårt uppdrag och för hur vi vill utveckla verksamheten på kort och lång sikt. Regionplanen klargör mål, finansiellt utrymme, inriktning och uppdrag för perioden och anger fördelningen mellan nämnderna, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

Den ekonomiska styrningen sker genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till regionstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar utifrån de uppsatta prioriteringarna. Regionstyrelsen och nämnderna ska genom årliga verksamhetsplaner se till att nödvändiga prioriteringar görs i verksamheten så att regionfullmäktiges mål uppfylls och givna ekonomiska ramar hålls.

De föreslagna budgetramar utgår från de planeringsförutsättningar som är kända just nu. Men det finns fortfarande en stor osäkerhet, till exempel vad gäller statlig kompensation utifrån pandemin och statsbidrag generellt. Med anledning av detta föreslås att budget för 2022 ska revideras i februari.

Fullmäktiges sammanträde webbsänds via www.regionjh.se/webbtv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sändningarna startar kl.13:00 tisdag 19 oktober och kl. 08:30 onsdag 20 oktober.

Handlingarna finns att läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För mer information:
Thomas Andersson (C), Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78

Text: Sara Nilsson