Delegationsbeslut kring skyddsutrustning i Region Jämtland Härjedalen

Den stora bristen på skyddsutrustning har lett till att hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande tagit två delegationsbeslut för att Region Jämtland Härjedalen bättre ska kunna säkerställa tillgången på plastförkläden och andningsskydd.

Med delegationsbeslut menas ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan - i det här fallet till nämndens ordförande. Besluten gäller dels att påbörja intern egentillverkning av plastförkläden, dels godkännande att använda den så kallade Sundströmmasken (Sundström halvmask SR100).

– Vi är i ett läge där vi behöver vara kreativa i lösningarna för att tillhandahålla personlig skyddsutrustning men det får inte ske på bekostnad av vårdpersonalens säkerhet och hälsa. Besluten grundar sig på så noggranna och utförliga analyser som möjligt för att kvalitetssäkra att skyddsutrustningen erbjuder tillräckligt gott skydd, säger hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

I den akuta brist på skyddsmaterial som coronapandemin medfört är det inte alltid möjligt att kravställa enligt ordinarie regler kring till exempel CE-märkning som garanterar att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö. I situationer där man saknar fullständig eller tillförlitlig kunskap är rekommendationen från Arbetsmiljöverket att tillämpa försiktighetsprincipen, men i rådande läge är det svårt. I slutändan är det dock alltid arbetsgivaren som har ansvar för den utrustning som används i verksamheten och för att informera och utbilda personalen om hur skyddsutrustningen ska användas.

– De som använder personlig skyddsutrustning måste kunna lita på den. Vi har gjort allt i vår makt för att kunna backa upp dessa beslut med fakta och därmed undvika att utsätta medarbetarna för risken att använda otillräcklig skyddsutrustning, säger Tom Silverklo.

För mer information:
Tom Silverklo
Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande
073-267 27 97

Text: Sara Nilsson