Ekonomirapportering präglad av Covid-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick vid senaste sammanträdet ta del av såväl månadsresultat för mars, som delårsbokslut per sista april. Nämnden valde att inte godkänna månadsrapporten, då den saknade efterfrågade uppgifter.

– Vi gav i början av april regiondirektören ett uppdrag kopplat till vilken redovisning vi behöver vid föregående sammanträde och den saknas, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (C). Dessa uppgifter ska nu redovisas inför vårt sammanträde i juni.

Månadsrapporten visar ett underskott på 30 miljoner kronor mot budget till och med mars, där ökade personalkostnader inom hälso- och sjukvården står för en stor del av ökningen.

Mars månad präglades på alla områden av coronapandemin. Sjukfrånvaron på omfånget 2–14 dagar, ökar markant. En stor del av den planerbara vården är dessutom uppskjuten och tillgängligheten landar inte i paritet med målen.

Nämnden fick också en presentation av delårsbokslutet per sista april. Det visar ett underskott på 61,7 miljoner kronor. På kostnadssidan är det även här egna personalkostnader som står för den största utgiften, men största delen av underskottet för specifikt april handlar om förlorade intäkter.

– Det kommer att behövas ett massivt planeringsarbete för att komma tillrätta med detta, säger Tom Silverklo (C). Vi vet att vi kan räkna med statligt stöd, men det är skillnad på kostnader och inkomstbortfall och det är mycket osäkert vad som kommer att kompenseras.

För mer information
Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, tfn 073 267 27 97
Lennart Ledin (L), förste vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Cristine Persson (C), tredje vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076 837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214