Ekonomiska prognosen för helår står kvar

Regionstyrelsen tog vid dagens sammanträde del av den ekonomiska rapporten per sista oktober, inklusive prognosen för helåret 2019. Ingen förbättring kan ses på helår i förhållande till senaste rapport, där prognosen var -230 miljoner kronor.

– Naturligtvis är vi inte nöjda med att de åtgärder som vidtagits under året inte gett mer resultat ännu, säger styrelsens ordförande Eva Hellstrand (C), och fortsätter:
– Några av åtgärderna är mer långsiktiga, men vår ekonomiska situation gör att vi måste ha resultat både på kort och lång sikt.

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat per oktober var -148 miljoner kronor, justerat från finansiella intäkter (exempelvis intäkter som inte är realiserade från värdepapper). Bruttokostnaderna har ökat med 2,1 procent, motsvarande 85 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Ökningstakten har dock stannat av något.

På kostnadssidan sticker personalkostnaderna ut negativt med en ökning på 2 procent till och med oktober, motsvarande 44 miljoner kronor. Här räknas inte kostnader från bemanningsföretag in. Även kostnader för läkemedel har ökat, och det med 22 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Positivt är att kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 8,7 miljoner kronor till och med oktober, främst på läkarsidan men även när det gäller sjuksköterskor. Även riks- och regionvårdskostnaderna har minskat, med 6 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter har minskat med 21 miljoner kronor jämfört med samma period 2018. Främsta orsaken är att statsbidrag och övriga bidrag har minskat med 33 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Likviditeten har hittills under 2019 förbättrats med 63,2 miljoner kronor, till 287,5 miljoner. Under året har nya lån tagits från Kommuninvest på totalt 110 miljoner kronor. Den totala skulden till Kommuninvest uppgår till 383 miljoner kronor.

– Jag hade önskat att vår ekonomi skulle ha förbättrats något under året men det har den inte, säger Eva Hellstrand. Det är också därför som vår regiondirektör fått i uppdrag att minska kostnaderna inom hälso- och sjukvården, där underskottet finns, med minst 90 miljoner kronor under nästa år.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se