Enkätsvar visar vad invånarna tycker är viktigt i kontakt med vården

Under februari och mars 2022 genomförde Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner enkätundersökningen Vad är viktigt för dig vid kontakt med vården? Svaren visar bland annat att det är viktigt med lättillgänglig vård och att snabbt få den hjälp som efterfrågas.

Enkäten, som riktade sig till vuxna invånare, handlade om upplevelser och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Resultaten av enkäten ger en bild av hur invånare i Jämtland Härjedalen ser på hälso- och sjukvården.

– Den enkät som vi genomfört och analyserat ger oss en värdefull bild av vad invånarna tycker är viktigt. Resultatet kommer att användas för att skapa en målbild för länet i omställningsarbetet mot nära vård. Svaren ligger också i linje med resultat från liknande undersökningar som gjorts i andra delar av landet, säger Veronica Molander, projektledare och samordnare för länets kommuner, Region Jämtland Härjedalen.

Många positiva till digitala lösningar

Enkätsvaren visar på att invånarna har god kännedom om 1177 via telefon samt webbplatsen 1177.se. Ungefär hälften skulle kunna tänka sig att träffa sin läkare via videosamtal i stället för ett fysiskt besök och många kan gärna använda digitala hjälpmedel för att till exempel mäta sitt blodtryck själv.

– Hälso- och sjukvården står inför en omställning i hela landet. Det innebär bland annat att den digitala tekniken är och kommer bli en viktig del i arbetet. Därför ställde vi dessa frågor och det är intressant att så många är positiva till användningen av digitala hjälpmedel, säger Veronica Molander.

Frågor om nuläge

För att utveckla hälso- och sjukvården ställdes frågor om hur den uppfattas i dag utifrån de olika vårdformerna hälsocentral, specialiserad vård samt kommunal hälso- och sjukvård i hemmet. Resultatet visar att invånarna generellt sett har en positiv upplevelse av vården när det gäller bemötande och upplevelsen av att få hjälp när man behöver det. Däremot skattas områden som tillgänglighet, delaktighet, kontinuitet och uppföljning något lägre.

I enkäten fanns tre frågor där deltagarna ombads berätta vad de anser är viktigt i vården, om det finns något deltagarna oroar sig för gällande vården och vilka områden de anser är viktigast att förändra. Svaren går ofta in i varandra: det man oroar sig för är ofta detsamma som man önskar ska förbättras.

Goda kontaktvägar

Resultatet visar också på betydelsen av att bli sedd utifrån ett helhetsperspektiv – inte bara utifrån symtom/diagnos, att få möjlighet till fast läkarkontakt, att det finns enkla och framkomliga kontaktvägar och att vård kan ges inom rimlig tid samt att samordning sker mellan vårdenheter. Deltagarna lyfter också vikten av att personalen har goda förutsättningar att bedriva sitt arbete.

Du kan ta del av resultatet från enkätundersökningen på Region Jämtland Härjedalens webbplats: www.regionjh.se/viktigtformig Länk till annan webbplats.

För mer information:

Veronica Molander: veronica.molander@regionjh.se, telefon: 073-719 69 37

Maria Höög: maria.hoog@regionjh.se, telefon: 073-461 43 22

Text: Thomas Jarnehill