– Ett långsiktigt arbete med fortsatt hög prioritet

I maj 2022 gav regionstyrelsen i uppdrag till regiondirektören att utarbeta en strategisk handlingsplan med konkreta åtgärder för att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare i syfte att möta kompetensförsörjningsutmaningarna. Under dagens sammanträde fick regionstyrelsen en slutredovisning av uppdraget inklusive planering för vidare arbete.

Via regiondirektören omsattes uppdraget genom att tillsätta en särskild ledning med uppdrag att skapa förutsättningar för en fungerande kompetensförsörjning i Region Jämtland Härjedalen, både vid tillfälliga behov och på längre sikt. Den särskilda ledningen, förkortad SLK, har bland annat haft i uppdrag att utifrån regionstyrelsens beslut om en handlingsplan hålla ihop arbetet med de åtgärder som redan funnits i befintliga planer samt komplettera med nya aktiviteter och initiativ.

– Utifrån dagens slutrapport kan vi konstatera att arbetet har inneburit att vi fått till ett bättre samarbete och en bättre samordning inom organisationen där vi kunnat jobba mer riktat och i ett högre tempo i utveckling av enskilda sakfrågor men även vid analys av redan pågående arbete, värdering av nya förslag, samt vid beslut om aktiviteter som ska genomföras, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Kommuner och regioner, inklusive privata utförare, skulle behöva anställa 410 000 personer fram till 2031 sett till befolkningsutveckling och pensionsavgångar. Under samma period tillkommer 253 000 personer i arbetsför ålder på svensk arbetsmarknad. Lösningen ligger således inte bara i att rekrytera flera.

– På kort sikt är det såklart fortsatt viktigt för oss att konkurrera om arbetskraft och då behöver vi utveckla regionen som en attraktiv arbetsgivare. På både kort och lång sikt behöver vi däremot i högre grad möta kompetensförsörjningsutmaningen genom utveckling av verksamhet och arbetssätt för ökad effektivitet och därigenom ett minskat behov av personal. Detta är ett långsiktigt och fortsatt mycket prioriterat arbete, säger Bengt Bergqvist.

Förvaltningen och det vidare arbetet med kompetensförsörjningsfrågorna inom ramen för vad som till och med juni 2023 ingått i den särskilda ledningen, övergår till HR-avdelningen från och med juli 2023. Bland annat kommer HR-direktören, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsdirektören, att samla verksamheter och stödfunktioner i ett Kompetensförsörjningsråd. I Kompetensförsörjningsrådet kommer man följa det arbete som påbörjats och kunna inleda nya samarbeten inom såväl verksamhetsutveckling som bemanningsåtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna.

– Kompetensförsörjningsfrågorna kommer även fortsatt kommer vara en av regionens absolut högsta prioriteringar. Det är helt centralt för regionen att bättre kunna attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, inte minst för regionens förmåga att erbjuda god vård. Personalens förutsättningar är det som skapar en hållbar grund för god hälso- och sjukvård för länets invånare, avsllutar Bengt Bergqvist.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76 


Text: Sara Nilsson