Ett steg närmare öppnandet av Torvalla Hälsocentral och uppdaterad rekommendation om assisterad befruktning

Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd har beslut fattats att gå vidare med projektering av Torvalla Hälsocentral utifrån den förstudie som genomförts. Nämnden fattade också beslut om att ställa sig bakom SKR:s reviderade rekommendation om assisterad befruktning som nu är anpassad till de lagändringar som möjliggör behandling utan genetisk koppling till någon av föräldrarna.

Det var i april 2022 som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Regiondirektören skulle ansöka om Torvalla hälsocentral som en egen vårdenhet och att lokalfrågan skulle utredas med början i en behovsanalys och efterföljande förstudie innehållande lokalprogram, planlösning, teknisk redovisning, bedömd kostnad och förslag till lösning. I studien som nu presenterats har förutsättningar och krav utifrån behovsanalysen analyserats och specificeras och landat i skissförslag som kommer fungera som underlag i det fortsatta arbetet med planlösningen i nästa skede. Skissen har arbetats fram aven arbetsgrupp med representation från samtliga berörda verksamheter.

– Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp för att möjliggöra ett personcentrerat arbetssätt med bra flöde och logistik - tillgänglighet och närhet för patienten ska vara prioriterat. Samtidigt vill vi inte flytta på eller störa verksamheten i familjecentralen mer än nödvändigt och i så stor utsträckning som möjligt anpassa oss efter de behov, önskemål och synpunkter som har framkommit. Målet är att skapa en hälsocentral där både invånare och medarbetare kan trivas, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Kostnaden för projekteringen finansieras via avsatta investeringsmedel för fortsatt utveckling av Torvalla 2023. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår därefter regionfullmäktige att besluta om utökad investeringsram med 18 miljoner kronor för återetablering av Torvalla Hälsocentral, samt sex miljoner för inventarierar och lös utrustning i investeringsbudget 2024.

Uppdaterad rekommendation om assisterad befruktning

SKR har nu uppdaterat sin rekommendation om assisterad befruktning utifrån den lagändring som kom 2019 och innebar att kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder togs bort.

Ändringen innebar att det blev det tillåtet att utföra assisterad befruktning via embryodonation, där redan befruktade ägg (embryon) doneras av par eller ensamstående kvinnor som har genomgått IVF-behandling och har embryon kvar i frysen efter att de fått barn, eller dubbeldonation som innebär att donerade ägg och donerade spermier från olika donatorer används vid en IVF-behandling.

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom rekommendationen om assisterad befruktning med dubbeldonation från och med 1 januari 2024, men avvaktar beslutet om embryodonation till ett senare tillfälle. Detta då regionerna i samverkan enats om att embryodonation behöver utredas mer och först kan bli aktuellt om några år då de som ska donera sina embryon, på grund av smittorisken, måste vara provtagna enligt en viss procedur samt att de ska vara färdiga med sin egen familjebildning.

Tidigare beslutad avgift på 2 500 kronor för assisterad befruktning kommer även att gälla för dubbeldonation. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson