Extra medel till Jamtli

Regionstyrelsen beviljade vid dagens sammanträde 4 miljoner kronor till Stiftelsen Jamtli. Pengarna kommer att tas från det generella statsbidrag kopplat till coronapandemin som styrelsen förfogar över. Stiftelsen har ansökt om motsvarande belopp från Östersunds kommun, som behandlar ärendet den 15 december.

Efter en lång expansiv fas meddelar Stiftelsen Jamtli att deras reserver är tömda, samtidigt som investeringsbehoven är fortsatt stora. Nu har stiftelsen vänt sig till Region Jämtland Härjedalen och Östersunds kommun med en förfrågan om stöd för att göra några viktiga och långsiktigt nödvändiga satsningar.

– Jamtli är ett av Sveriges finaste friluftsmuseum, som nu har drabbats oerhört hårt på grund av coronapandemin, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand. Självklart ska vi göra vad vi kan för att bevara denna fantastiska miljö.

Stiftelsen har årliga höga kostnader för att underhålla ett föråldrat, energikrävande, belysningssystem som använder ljuskällor som fasats ut inom EU. Investeringen skulle betyda mycket för Jamtlis arbete att nå hållbarhetsmålen. Kostnaden beräknas uppgå till 3 miljoner kronor.

Jamtlis kulturhistoriska hus kräver mycket omsorg för att inte eftersatt underhåll ska skada byggnaderna. Nödvändiga åtgärder uppskattas kosta 1,5 miljoner kronor

Föremålsarkiven har ett bristfälligt brandskydd, där sprinkleranläggning saknas. En eldsvåda i Havremagasinet skulle innebära att en väsentlig del av Jämtlands kulturhistoria skulle gå förlorad. Kostnad 1,5 miljoner kronor

Den gamla museibyggnaden har stort behov av att få fönster och fasad renoverade. Kostnaden uppskattas till 2 miljoner kronor.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström