Färre hyrpersonal – fler fast anställda läkare

Regionstyrelsens första möte efter sommaren och sista innan valet innehöll bland annat positiva besked om kostnader för hyrpersonal, beslut om en långsiktig plan för att motverka psykisk ohälsa samt nya regler för kulturpris och stipendier.

Regiondirektörens rapport RS/4/2018
Den positiva trenden att nyttja hyrpersonal allt mindre håller i sig, särskilt tydligt är det inom primärvården som har minskat antalet stafettläkare betydligt och där de flesta hälsocentraler nu är bemannade enbart med fasta läkare. Arbetet med att digitalisera vården fortsätter med utökade samarbeten mellan primärvård, sjukhusvård och kommuner. Exempelvis kan nämnas införandet av digitala ronder på särskilda boenden och att läkare på välbemannade hälsocentraler via nätet kan stötta hälsocentraler med låg läkarbemanning.

Planeringen av en ny vårdplatsstruktur på sjukhuset pågår och en extern genomlysning av bemanningen genomförs. En preliminär rapport visar att sommaren 2018 fungerat bra utan allvarliga incidenter.

Regionstyrelsen fick även information om AXG - akutsjukvård i extrem glesbygd - som arbetar för att skapa trygghet framförallt för samer i deras yrkesutövande men även för andra som vistas i fjällmiljö och väglöst land. Förslag finns på förstärkning av legitimerad personal och ett utökat uppdrag för AXG inom primärvården. Regionstyrelsen godkände regiondirektörens rapport.

Månadsrapport maj och juni, preliminärt resultat för juli RS/5/2018
Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat uppgick till -145 miljoner kronor till och med juni 2018. Nettokostnadsutvecklingen var 113,5 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2017 men har minskat jämfört med årets första månader. Bruttokostnader har ökat. Trots att kostnaderna för bemanningsföretag minskar har de totala personalkostnaderna ökat med 103 miljoner kronor, Likviditeten förstärktes under juni då ytterligare ett lån på 50 miljoner kronor togs från Kommuninvest.

Helårsprognosen efter juni ligger kvar oförändrad på -200 miljoner kronor.

Preliminärt resultat för juli visar en förbättring jämfört med året innan och hamnade på +60 miljoner. Ackumulerat underskott efter juli är 85 miljoner kronor. Styrelsen godkände rapporten och förväntar sig ett delårsbokslut efter augusti som tydligt visar vilka effekter beslutade åtgärder gett.

Långsiktig utvecklingsplan för att motverka psykisk ohälsa RS/1437/2018
Den psykiska ohälsan ökar mest av alla diagnoser i länet och utgör en stor andel av primärvårdsbesöken. Regiondirektören får därför i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för att motverka psykisk ohälsa.

Svar på remiss om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå RS/729/2018
Region Jämtland Härjedalen ombeds ge sin syn på Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning – en samverkan på regional nivå med en regional indelning för tio statliga myndigheter. Regionstyrelsen beslutade att anta ett förslag till svar som bland annat betonar vikten av myndigheters samverkan med landsting och kommuner samt understryker betydelsen av att de statliga myndigheterna finns representerade i samtliga län.

ÄRENDEN TILL REGIONFULLMÄKTIGE:

Revidering av reglemente för kulturpris och stipendier RS/1189/2018
Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut kulturstipendier, kulturpris och ett samiskt pris. Regionstyrelsen föreslår nu Regionfullmäktige att avsätta 50 000 kronor årligen för vardera bild- och formkonst, litteratur och scenkonst i avsikt att möjliggöra konstnärlig utveckling för professionella kulturskapare i länet.

Utvecklingsprogram för COSMIC 2019-2023, extra kostnader RS/1222/2018
Regiondirektören redovisade de extra kostnader som krävs för en förstärkt organisation till journalsystemet Cosmics utvecklingsprogram. En utökad ambitionsnivå för utveckling kostar totalt 500 milj kr under åren 2019-2023. Region Jämtland Härjedalens andel av kostnaderna beräknas till 53 milj kr under samma femårsperiod. Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta enligt ovanstående.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande, 070-311 45 30
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Gun Råberg Kjellerstrand