Finansiering klar för att åtgärda Husåvägen, väg 662

Efter ett tillfälligt stopp av planläggningen för Husåvägen (väg 662 Bonäshamn – Huså) till följd av ofullständig finansiering har nu Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen gemensamt säkerställt finansieringen för att kunna fastställa vägplanen och fortsätta med planeringen för ombyggnation av sträckan. Byggstart förväntas bli år 2027.

Innan byggstart ska Trafikverket fastställa upprättad vägplan. Dessutom ska en bygghandling upprättas och en entreprenör upphandlas.

Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden inom Region Jämtland Härjedalen är glad att Trafikverket och Region Jämtland Härjedalen gemensamt sett över möjligheterna till finansiering av sträckan som länge varit i stort behov av långsiktigt hållbara åtgärder.

– Sträckan har funnits med i Regionala Transportplanen i många år och vi är väldigt glada att vi nu, efter god samverkan och dialog mellan Region Jämtland Härjedalen och Trafikverket, kan gå vidare mot byggnation, säger Jonas Andersson.

Åtgärderna på väg 662 är efterlängtade av många. Martine Eng (S), kommunstyrelsens ordförande i Åre kommun, säger att standardhöjningen av sträckan är mycket positiv för utvecklingen i Huså och dess närområde.

– Vi ser en positiv utveckling i Huså och en väl fungerande infrastruktur är en viktig förutsättning för både boende och näringsliv i området. Vi är därför mycket glada att ombyggnationen av sträckan nu äntligen blir av, menar Martine Eng.

För mer information:

Jonas Andersson, (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden inom Region Jämtland Härjedalen, jonas.andersson@regionjh.se

Jennie Söderberg, Strateg inom infrastruktur, Region Jämtland Härjedalen, 063-14 66 08

Malin Larsson, projektledare, Trafikverket, 010-123 61 58

Kort om projektet

Bakgrund

Väg 662 är en statlig länsväg mellan Bonäshamn och Huså väster om Kallsjön i Åre kommun. Vägen är cirka 16 kilometer lång med många långa raksträckor och skarpa backkrön. Vägen är en viktig transportled för tung trafik och turisttrafik men vägens dåliga skick med bärighetsproblem och tjälskador föranleder att åtgärder för vägen behöver vidtas.

Trafikverket vill genomföra förstärkningsåtgärder för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägen ska också projekteras för att klara skador från tjäle och förhindra tjällyft, spårbildning och sprickor. Projektets ändamål är att förbättra bärigheten på väg 662 för att säkerställa framkomlighet och trafiksäkerhet till Huså och kringliggande byar.

Åtgärder

Vid ombyggnationen ges väg 662 en belagd bredd om 5,5 meter med indelningen: två körfält á 2,50 meter vardera, två vägrenar á 0,25 meter vardera och dessutom lokala breddökningar i snäva kurvor. För att få en ökad bärighet på sträckan kommer vägprofilen generellt höjas med cirka 0,55 meter. I samband med ombyggnationen kommer även ett flertal vägtrummor bytas ut för att säkerställa en god avvattning av vägen.

Finansiering

Totalkostnaden för åtgärderna beräknas till 150 miljoner kronor vid byggstartåret 2027. Av dessa finansieras 100mnkr från bärighetsmedel (vidmakthållande) och 50 miljoner kronor från regionala transportplanen (investeringar längs länsvägnätet)

Mer information om projektet finns på Trafikverkets webbplats:

Väg 662, Bonäshamn–Huså, förbättrad bärighet och framkomlighet - www.trafikverket.se

Text: Jennie Söderberg