Fokus på coronavirusets konsekvenser och fortsatta påverkan vid höstens första regionstyrelse

Sedan coronapandemin startade under tidig vår 2020 har stora omprioriteringar genomförts gällande de planerade utvecklingsinsatserna inom det arbetsgivarpolitiska området och insatserna har i stället riktats på att stödja verksamheten i arbetet med pandemin.

Under vår och sommar har ett stort antal personer fått anställning direkt kopplat till pågående arbete med corona. Anställningarna har rört både på kortare och längre perioder inom flera olika befattningar, som till exempel läkarstudenter som anställts som undersköterskor, extra personal till städ, skyddsklädestillverkning samt värdar och värdinnor på regionens hälsocentraler.

Totalt sett har dock Region Jämtland Härjedalens antal anställda medarbetare minskat något i jämförelse med motsvarande period föregående år. Den 15 augusti hade regionen 4 126 anställda i jämförelse med 4 172 vid samma tidpunkt 2019 och 4 223 2018.

På regionövergripande nivå har den totala personalrörligheten under 2020 motsvarat den rörlighet Region Jämtland Härjedalen haft de senaste åren. Detta gäller både personalomsättning genom medarbetare som avslutat sin anställning genom egen uppsägning och omsättning orsakad av intern rörlighet då medarbetare bytt till annan befattning inom regionen. Hittills ligger den totala personalrörligheten på 16,1% under året i jämförelse med 2019 då rörligheten uppgick till 14,5% och 2018 till 15,9%. Andelen medarbetare som under 2020 avslutat sin anställning genom egen uppsägning uppgår till 4,7% vilket är samma nivå som 2018. Antalet medarbetare som bytt till annan befattning inom organisationen är 9,1%. Kirurgen, Akuten och HIM (Hud, Infektion, Medicin) är verksamheter som har ett ökat antal personalavgångar, men där har den interna rörligheten utgjort större delen av ökningen.

Intresset för att söka jobb inom regionen har varit högt under 2020, särskilt under inledningen av arbetet med corona. Det genomsnittliga antalet ansökningar per tjänst 2020 uppgår hittills till 26,5 i jämförelse med samma period 2019 då snittet uppgick till 16,7 och 2018 14,1. Statistiken är exklusive de specifika rekryteringar för extraarbete med corona.

Pandemin kommer påverka Region Jämtland Härjedalens verksamheter även under hösten, men utifrån olika alternativa scenarier från bland annat Folkhälsomyndigheten planeras just nu för att återuppta bland annat opererande verksamhet under oktober månad.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74
Krister Eriksson, HR-direktör, 070-664 22 11

Text: Sara Nilsson