Förtydliganden gällande arbetstidsavtal i Region Jämtland Härjedalen

Med anledning av de diskussioner som förts i media gällande förändringar i arbetstidsavtal kommer här några förtydliganden.

Inom Region Jämtland Härjedalen finns idag en mängd lokala varianter av arbetstidsmodeller. Detta gör att villkoren för medarbetare kan skilja sig åt, men det innebär också att det är svårt att få en överblick över vilka kostnader och villkor modellerna innebär.

Sedan november 2019 har förhandlingar skett med Vårdförbundet och Kommunal kring ett nytt avtal om arbetstidsmodell utan att nå en överenskommelse. Detta medför att Allmänna Bestämmelser kommer att tillämpas i sin helhet vad gäller bland annat anställningsvillkor och ersättningar. Allmänna Bestämmelser är inget nytt inom Region Jämtland Härjedalen, utan tillämpas redan på neonatalavdelningen och på hela område kvinna.

– Vi vill kunna göra en rättvis bedömning och värdera våra medarbetare lika. Nu får vi en bra plattform för att kunna skapa enhetliga och likvärdiga arbetsvillkor för alla medarbetare som har obekväm arbetstid, säger Krister Eriksson, HR-direktör.

Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt för medarbetare att planera sitt schema, men med en längre planering och tydliga tillämplingsregler att kunna stryra mot hälsosamma scheman. När det gäller införandet av tre semesterperioder är inte heller det något nytt utan har stått i direktivet i flera år. Det är inget som kommer att införas i alla verksamheter utan handlar om att kunna tillgodose medborgarnas behov av akutsjukvård.

– Vi har ett ansvar att utifrån semesterlagen fördela våra semestrar så att vi så långt det är möjligt planerar våra resurser utifrån medborgarnas behov, samt nå fyra veckors sammanhängande ledighet för alla våra medarbetare som önskar det. För att kunna möta behoven kan det bli aktuellt med tre semesterperioder inom vissa verksamheter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Söderkvist, och fortsätter;

– Vi behöver vända på alla stenar för att kunna säkerställa en trygg, säker och kostnadseffektiv vård för våra medborgare även i framtiden.

För mer information:
Krister Eriksson, HR-direktör
070-664 22 11

Maria Söderkvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
073-061 15 79

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se