Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och prioriteringar inför 2022

Det var en ovanligt enad hälso- och sjukvårdsnämnd som under gårdagen fastställde verksamhetsplan och budget för 2022.

Regionfullmäktige har i regionplanen pekat ut strategier för regionens verksamhet för åren 2022-2024. Strategierna ligger till grund för den verksamhet som är hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag och ansvar, samt de operativa mål för verksamheten som nämnden formulerat för år 2022. I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan finns 9 målområden och 45 mätbara mål, budgetramar för 2022 och investeringar. Målen i verksamhetsplanen visar vilka prioriteringar nämnden gör inför 2022 för att fullmäktiges övergripande mål ska verkställas och tilldelade ekonomiska ramar hållas.

- Jag är mycket nöjd med den plan som nu är beslutad och att det på det stora hela funnits en stor samsyn mellan oss i de Blågröna och Socialdemokraterna om innehållet. Vi är självklart inte överens i alla frågor, men diskussionerna har varit konstruktiva och präglats av en gemensam framåtanda för länets och vårdens bästa, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Verksamhetsplanen lägger särskild vikt vid både den uppskjutna vården och på att skapa förutsättningar för att motverka tidigare års långa köer. Det ska göras genom implementering av nya arbetssätt och effektivisering av sjukvårdsverksamheten, särskilt inom sjukhuset. Här ser nämnden att det i första hand ska genomföras inom regionens egen verksamhet, men om det bedöms bli för svårt att nå med egen personal eller verksamhet uppmanar nämnden till att hitta andra sätt att korta köerna. Målbilden ska vara att nå och upprätthålla vårdgarantins olika delar.

Det är också av viktigt att fortsätta arbetet med att föra vården närmare befolkningen. Nämnden ser att mobila team, hemsjukvård, egenvård och inte minst den fortsatta utvecklingen av digitala lösningar är viktiga redskap framåt. Det skapar förutsättningar för primärvården att axla ansvaret och rollen som första linje för sjukvården och därmed garantera kvalitet och tillgänglighet för invånaren.

För mer information:
Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97
Lennart Ledin (L) Hälso- & sjukvårdsnämndens förste vice ordförande, 070-327 99 47
Cristine Persson (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens tredje vice ordförande, 070-329 74 15

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se