Helårsprognosen för 2023 ligger kvar

Under gårdagens regionstyrelse rapporterades om vilka åtgärder som påbörjats för att minska Region Jämtland Härjedalens helårsprognos för 2023 på -300 miljoner kronor. Än är det dock för tidigt för att se några större effekter av åtgärderna, varför prognosen ligger fortsatt kvar.

Det var på regionstyrelsens sammanträde i mars det kunde konstateras att det ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen är kraftigt försämrat och regiondirektören fick i uppdrag att till regionstyrelsens nästa sammanträde redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att nå en ekonomi i balans samt föreslå eventuella ytterligare åtgärder. Liknande uppdrag har också getts från hälso-och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.

– Vi vet att de ekonomiska förutsättningarna är betydligt sämre både i år och 2024. Inflation och ökade räntor och kostnader gör att alla regioner har stora ekonomiska utmaningar men i och med att vi, med undantag för pandemiåren, länge har haft ett svårt ekonomiskt läge med återkommande minusresultat och ett växande ackumulerat underskott står vi tyvärr sämre rustade än många andra, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Inledningsvis har åtgärderna bestått i att varje verksamhet gjort en kartläggning och en första bedömning av ytterligare åtgärder. Nya uppdrag och beslut som fattats under 2021, 2022 och även 2023 har setts över för att bedöma om något kan stoppas eller skjutas upp. Även återbesättningar vid naturliga avgångar utvärderas för att se om det är möjligt att lämna tjänsten vakant, alternativt skjuta på rekrytering. Finansiering av nya kostnader ska hanteras genom omprioriteringar eller genom att avveckla andra kostnader.

En analys av samtliga förslag pågår och beräknas kunna slutföras senast under maj månad. Vissa åtgärder är upp till respektive verksamhetschef att besluta om och kan därför vidtas relativt omgående. Andra förslag behöver samordnas med andra förvaltningsområden och beslutas av regiondirektör, och vissa förslag behöver behandlas och beslutas om på politisk nivå.

– I nuläget är det för tidigt för att se vilka effekter de åtgärder vi påbörjat har haft, men vi vet att vi behöver göra mer. Till nästa styrelsemöte i slutet av maj kommer vi kunna få en bättre kostnadsberäkning för redan vidtagna åtgärder och även förslag på ytterligare eventuella åtgärder som behöver behandlas politiskt, säger Bengt Bergqvist.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76 

Text: Sara Nilsson