Inga mer medel för investeringar på länets vägar – Region Jämtland Härjedalen är bekymrad över Trafikverkets förslag

Regionala utvecklingsnämnden i Region Jämtland Härjedalen har idag behandlat ett remissyttrande om Trafikverkets förslag till inriktningsplan för transportinfrastrukturen 2026–2037. Och det är en helt enig nämnd som står bakom yttrandet.

Den 15 januari lämnade Trafikverket sitt förslag till inriktning för nationella planen för transportinfrastrukturen 2026–2037 till regeringen. Förslaget, som är det första steget i planerevideringen, innehåller förslag till ekonomiska ramar och en övergripande inriktning. Regeringen kommer i nästa steg lägga fram en infrastrukturproposition till riksdagen under hösten 2024. Planrevideringen kommer att pågå fram till slutet av 2025 då regeringen förväntas ta beslut om den nya infrastrukturplanen för perioden 2026–2037.

Trafikverket föreslår inte några höjningar av den ekonomiska ramen för investeringar på det regionala vägnätet i förslaget till inriktningsplan. Däremot anser Trafikverket att det ska byggas mitträcken på vägnätet för att höja säkerheten.

Det är absurt, menar Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden:

– Vi har inte ens mitträcken på våra europavägar, förutom tre mil förbi Östersund. Standarden på våra länsvägar behöver höjas och för det behöver vi mer medel till den regionala planen. Med det här förslaget är risken stor att det inte blir några mer pengar. Det är absolut nödvändigt att vi får mer medel till Jämtland Härjedalen.

Den totala ekonomiska ramen för större investeringar (över 100 miljoner kronor) förslås minska, vilket också innebär att vi inte heller kommer få några investeringar på europavägarna genom länet under överskådlig tid.

– Detta är väldigt bekymmersamt. Europavägarna är livsnerven genom länet för arbetspendling och näringslivets transporter. Vi måste få en standardhöjning på de här stråken, menar Jonas Andersson.

Trafikverket föreslår mer medel till vidmakthållande.

– Det är bra med mer medel till drift och underhåll men det räcker inte, vi kan inte bara lappa och laga. Investeringar behövs, anser Jonas Andersson.

Trafikverket använder sig av prognoser för att beräkna framtida trafikvolymer.

– Framskrivningarna i prognoserna är inte tillförlitliga. Om detta har vi haft en bred diskussion i länet med länets aktörer. Det är bekymmersamt att Trafikverket inte tagit fram vilken tillväxt som sker i olika delar av landet. I Jämtland Härjedalen ser vi en stor ökning av nya företagsetableringar de kommande 10 åren och med försvarets återetablering i länet och Sveriges inträde i NATO kommer vi att få en stor ökning av trafiken på både väg och järnväg. Det är viktigt att Trafikverket tar höjd och tillskapar en kapacitet och robusthet i transportsystemet för att klara detta, konstaterar Jonas Andersson.

För mer information:

Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 072-702 74 80

Berit Eriksson, regional utvecklingsstrateg, 070-378 00 73


Text: Berit Eriksson/Linda Henriksson