Intensivt arbete för att lösa bemanningsbrist inom hälso- och sjukvården

Just nu pågar ett högprioriterat och intensivt arbete där divisionschefer och verksamhetschefer tillsammans diskuterar för att hitta åtgärder som kan bemästra den bemanningsbrist som råder inom flertalet områden inom hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen.

Situationen just nu är allvarlig med stora svårigheter att bemanna i flertalet verksamheter inom hälso- och sjukvården. Framför allt saknas det sjuksköterskor och barnmorskor, och det är även svårt att lösa vakanserna via bemanningsföretag. Det som är mest brännande att hantera i närtid är planering inför sommaren med sommarpaket med mera, och införande av två helger av fem.

– Det som bedöms allra mest allvarligt just nu sett ur ett helhetsperspektiv är den akuta bristen på sjuksköterskor i 24/7-verksamheten på sjukhuset, som leder till svårigheter att hålla våra vårdplatser öppna. Utöver det ser vi också att bristen på förlossningskompetenta barnmorskor är en allvarlig risk, säger Anna Granevärn.

Eftersom situationen är akut så kommer ett antal snabba åtgärder vidtas med bland annat extra ersättningar inför påsken och sommaren där det utöver övertidsersättning erbjuds en peng per pass, likt tidigare år, samt möjligheten att mot ersättning sälja semesterveckor i sommar.

Parallellt med detta sker en översyn av arbetsvillkor och förutsättningar för hälso- och sjukvårdens medarbetare där det sannolikt kommer att ske en del förändringar. Detta arbete kommer att presenteras mer i detalj inom kort.

– Vår region behöver både nu och i framtiden ha ett akutsjukhus med hög kompetens och god kapacitet att möta befolkningens vårdbehov. Det kan vi inte bygga på något annat än vår egen personal och då behöver vi satsa på kompetensförsörjning och möjlighet att utveckla sig själv och den verksamhet man jobbar i, säger Anna Granevärn.

– Hälso- och sjukvårdsledningen har på kort tid analyserat och kommit fram till åtgärder utifrån det uppdrag de fått av mig och jobbar på med det på ett jättebra sätt. Vi delar problembilden med ledning och medarbetare, vilket är en framgångsfaktor för att klara av de utmaningar som vi har, säger regiondirektör Anders Byström.

För mer information:
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59
Anders Byström, tillförordnad regiondirektör, 063-14 66 00

Text: Sara Nilsson