IVO avslutar tillsyn av Östersunds sjukhus

IVO har tagit beslut om att avsluta ärendet som de benämner Uppföljande tillsyn av patientsäkerheten vid Östersunds sjukhus med särskilt fokus på vårdplatser och bemanning.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, går alltså inte vidare med ärendet och i beslutet framgår att några av de åtgärder som vidtagit och implementerat medfört att patientsäkerheten har förbättrats vilket innebär att risk för vårdskada och allvarlig vårdskada har minskat vid Östersunds sjukhus. Däremot påtalar de fortsatt ”Brist på disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet, inom den somatiska specialistsjukvården kvarstår delvis.

Det är mycket glädjande att regionens systematiska patientsäkerhetsarbete och medarbetarnas arbete med att upprätthålla en hög patientsäkerhet har gett resultat. Detta arbete är inget som upphör i och med beskedet från IVO utan det är ett ständigt arbete att bevaka och förbättra såväl patientsäkerheten som de disponibla vårdplatserna, säger chefläkare Mattias Skielta.

Även hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är nöjd med IVO:s beslut.

– Beskedet från IVO är såklart glädjande då det visar på det fina jobb som verksamheterna och medarbetarna gjort. Sedan är vi inte i mål ännu då granskningen av oss och Sveriges övriga sjukhus sätter fingret på hälso- och sjukvårdens utmaningar framöver och det arbetet fortsätter vi med kontinuerligt, säger Katarina Nyberg Finn.

Bakgrund

I januari 2022 inledde IVO en nationell tillsyn av samtliga regioners sjukhusvård med fokus på vårdplatser och bemanning. I september samma år genomförde IVO en fysisk inspektion vid Östersunds sjukhus och fann att det finns brister i att vårdgivaren inte säkerställt att sjukhuset hade disponibla vårdplatser utifrån det faktiska behovet.

I december 2022 begärde IVO att Region Jämtland Härjedalen skulle redovisa sin inställning till de konstaterade bristerna vilket skickades in 28 februari 2023. Av

återredovisningen framgick vilka åtgärder hade vidtagits och som skulle vidtas för att komma till rätta med de bristerna.

IVO genomförde en uppföljande tillsyn vid Östersunds sjukhus i april i år. Syftet var då att bedöma om vårdgivaren vidtagit åtgärder för att komma till rätta med bristerna.

För mer information:
Mattias Skielta, chefläkare 072-224 59 44
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

Text: Thomas Jarnehill/Sara Nilsson