Kartläggning av aktörer viktigt för att stärka den psykiska hälsan i länet

Att skapa en tydlig bild av vilka offentliga, ideella och privata aktörer som arbetar med frågor gällande psykisk ohälsa, vilket typ av stöd de kan erbjuda och hur de på bästa sätt ska samverka för att stärka den psykiska hälsan i länet. Det är målet med den kartläggning som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att genomföra.

Det finns idag ett flertal aktörer i länet som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa som till exempel regionen, kommunerna, patient-, brukar- och närståendeföreningar samt vissa bolag. Det som däremot saknas är en samlad bild av vilka insatser de olika aktörerna erbjuder till olika målgrupper, vilken ekonomi som är kopplad till respektive aktör och hur bidragsstrukturen ser ut kopplad till framför allt ideell sektor. Detta vill hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen ändra på.

– Vi har ett gemensamt uppdrag att stärka den psykiska hälsan i Jämtlands län och för att vi ska kunna göra det på bästa sätt krävs att beslut som fattas på alla nivåer i olika sammanhang leder i samma riktning. Det behöver tydliggöras vem som gör vad för att undvika dubbelarbete och i slutändan ge ett bättre stöd till våra invånare, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

I den kartläggning som nu ska göras ingår att identifiera de insatser som genomförs av de olika aktörerna, men den ska också särskilt redovisa ekonomisk struktur hos de olika aktörerna och olika bidrag kopplade till ideell sektor.

– Vi fastnar ofta i ekonomiska frågor och därför är det viktigt att vi får en gemensam bild över hur det ser ut. Genom att göra den här kartläggningen kommer vi tydligare kunna identifiera och peka på eventuella utvecklingsbehov för stärka den psykiska hälsan i länet, säger Tom Silverklo.

Kartläggningen ska i de delar där det är möjligt vara uppdelad på barn, unga, vuxna och äldre och kommer att redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 15 december 2021.

För mer information:
Tom Silverklo, Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se