Kirurgen i fokus för bred genomlysning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav vid dagens sammanträde regiondirektören i uppdrag att genomföra en genomlysning av område kirurgi, och att det görs genom en så kallad kollegial granskning. Det innebär att man tar hjälp av motsvarande kompetensområde i en eller flera andra regioner.

Under 2016 genomfördes senast en genomlysning av kirurgi, ögon och öron i syfte att nå en ekonomi i balans. Det gjordes då genom ett antal intervjuer och workshops som utmynnade i en slutrapport hösten 2016 och ett påbörjat förändringsarbete våren 2017. Men det kvarstår en del utmaningar där området kan behöva både internt och externt resursstöd. Utifrån genomgångna avvikelser behövs ett arbete som lyfter systematisk arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete.

– Granskningen ska fokusera på och jämföra rutiner, arbetsbeskrivningar och liknande som utgör stöd i det dagliga arbetet, säger nämndens ordförande Tom Silverklo (c) och fortsätter:

– Vi vill vidare inte att det genomförs som ett rent teoretiskt resonemang, och vi vill heller inte att det är ett helt internt arbete. Det är därför vi givit direktören i uppdrag att söka samarbete med jämförbara verksamheter i andra regioner.

– De signaler vi fått och nu tar fasta på är att det behövs ett större fokus i analysarbetet på att identifiera arbetsmiljöbrister, ledning och styrning samt patientsäkerhet, men även delar som vårdintensitet och bemanning, avslutar Tom Silverklo.

För mer information

Tom Silverklo (C), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, 073 267 27 97
Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 073 061 15 79

Text: Anna-Lena Högström