Kraftig försämring av prognosen för 2023

Det ekonomiska resultatet för Region Jämtland Härjedalen 2023 ser betydligt sämre ut än vad tidigare beräknats. Prognosen låg länge på -360 miljoner men efter oktober månad ser det i stället ut att landa på närmare -550 miljoner.

De senaste årens osäkra omvärld med hög inflation, ökade pensionskostnader och minskade bidrag har påverkat prognosen och gjort det svårt att beräkna utfallet.

– Vissa faktorer i detta kan vi inte påverka, exempelvis ökade läkemedelskostnader och inflationen, men vi behöver fortsätta jobba intensivt och fokuserat på att bromsa kostnadsutvecklingen och minska underskottet för att på så sätt skapa en långsiktigt hållbar ekonomi, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist och fortsätter;

– Vi står i ett svårt och allvarligt läge som kommer att påverka vår verksamhet under lång tid framöver om vi inte lyckas bryta trenden.

Sedan i våras har Region Jämtland Härjedalen vidtagit många kostnadsreducerande åtgärder som gett effekt, men andra har inte gett effekt tillräckligt snabbt. Andelen inhyrd bemanning har till exempel inte kunnat minska som planerat då det hade medfört konsekvenser i antal vårdplatser och följsamhet till arbetstidsregler. Sedan någon månad tillbaka har även extra vårdplatser fått öppna på grund av ökad smittspridning av covid-19.

– Nu behöver vi kraftsamla ytterligare och prioritera och göra avvägningar kring hur vi kan få ner kostnadskurvan utan att hamna i åtgärder som ger allvarliga konsekvenser på sikt. Vi förhandlar med facken kring ett anställningsstopp inom alla verksamheter utom hälso- och sjukvården och tills dess att det är klart fortsätter vi vara extremt restriktiva med anställningar inom dessa förvaltningar. Ett totalt hyrbemanningsstopp eller anställningsstopp inom hälso- och sjukvården är inte ett alternativ för oss i nuläget men vi behöver minska kostnader där vi kan. Även resor och alla former av inköp som inte är direkt verksamhetskritiska kommer vi att vara restriktiva med inom hela organisationen, säger Sara Lewerentz, regiondirektör.

Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är det här den värsta ekonomiska krisen för regionerna sedan 1990-talet. Sveriges regioner går mot ett samlat underskott på 15 miljarder kronor för 2023 och 2024 beräknas underskottet öka till mellan 20 och 24 miljarder kronor. Flera av regionerna kommer att ha använt hela sin resultatreserv under nästa år och kommer då att börja behöva låna pengar. Resultatreserven är de pengar som regionerna sparat ihop när de haft överskott.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Sara Lewerentz, regiondirektör, 076-126 10 67
Jennie Eriksson, ekonomidirektör, 063-14 72 25

Text: Sara Nilsson