Låg tilldelning omöjliggör utveckling av länsvägarna

Förra veckan skickade Regeringskansliet ut direktivet för kommande nationella plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033. Nu har Trafikverket kommit med förslag till fördelning av ramen per år. För Jämtlands län föreslås en oerhört låg budget för de kommande fyra åren vilket i praktiken innebär ett påtvingat byggstopp för transportinfrastrukturåtgärder.

Enligt förslaget ska Jämtlands län få cirka 11–13 miljoner kronor per år under åren 2022–2025. Trafikverket har valt att under planperiodens första fyra år göra avdrag för den överskridning av budget som skedde under perioden 2018–2021. Detta får stora konsekvenser menar regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

– En årlig tilldelning på 10 miljoner kronor räcker till byggnation av ca 1 km gång- och cykelväg eller ca 2 km upprustning av grusväg. Det innebär att ett flertal angelägna gång- och cykelvägar som är planerade för byggstart under åren 2022–2025 kommer att tvingas att skjutas fram till byggstart tidigast 2026.

Bland de projekt som nu kan tvingas skjutas fram kan nämnas utvecklandet av gång- och cykelvägar i expansiva områden såsom Rödön och i Duved/Tegefjäll där oskyddade trafikanter idag rör sig längs relativt hårt trafikerade vägar som saknar separering mellan fordonstrafiken och oskyddade trafikanter.

– För dessa orter innebär den otillräckliga tilldelningen en fortsatt otrygg trafikmiljö, försämrade möjligheter till att flytta över trafik från bil till gång och cykel samt att utvecklingskraften hämmas. Det är oacceptabelt. Förslaget måste justeras så att det blir en jämn fördelning av den totala tilldelningen, säger Elise Ryder Wikén.

Den fördelning som Trafikverket föreslår innebär också stora risker för ökade kostnader när ett projekt tvingas byggas i långsam takt under flera år på grund av låg medelstilldelning. Att skjuta fram projektstarter till 2026 när den årliga tilldelningen är högre är inte optimalt då flera av de upprättade vägplanerna då riskerar att bli för gamla. Enligt lagen ska ett bygge inledas inom fem år från det att planen är fastställd. Annars måste planen uppdateras vilket ökar kostnaderna.

– Tilldelningen till Jämtlands länsvägar är, som vi tydligt kommunicerat till Regeringen under flera år, alltför liten med tanke på längden på vårt vägnät och dess skick samt det faktum att vi har boende i hela länet och även en mycket omfattande turism och näringsverksamhet som är beroende av vägar i gott skick. Det totala anslaget måste öka och fördelningsnyckeln måste justeras till att omfatta även vägnätets längd och brister, menar Elise Ryder Wikén.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Regionråd och Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, 070-649 64 04.
Jennie Berglund, Infrastrukturstrateg, Regional utveckling, 073-055 36 47

Text: Sara Nilsson