Långsiktighet och hållbarhet fokus i regionplanen

Idag publiceras den politiska majoritetens förslag på Regionplan och budget för planperioden 2024-2026. Trots ett budgeterat negativt ekonomiskt resultat för 2024 görs det ändå satsningar, inte minst på att korta vårdköerna och att utveckla primärvården.

Regionplan och budget är det styrdokument som utgör grunden för verksamheternas årliga planering och budgetarbete. Regionplanen tydliggör planperiodens politiska viljeinriktning för respektive målområde, med fokus på vad som ska prioriteras och utvecklas. Regionplanen tar avstamp i åtta målområden som utgörs av Region Jämtland Härjedalens kärnverksamhet, stödverksamhet och ledningsprocesser. För varje målområde finns ett övergripande mål.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge, men vi behöver hitta långsiktigt hållbara lösningar för en ekonomi i balans. Drastiska besparingsåtgärder drabbar både våra medarbetare och invånare och därför har vi fokuserat på att skapa förutsättningar för att göra nödvändiga satsningar för kommande år, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist (S).

Bland prioriteringarna syns bland annat satsningar på transportinfrastruktur, bredare geografisk spridning av regionala utvecklingsåtgärder och kulturaktiviteter, mer kultur för barn och unga samt fortsatta satsningar inom primärvården.

– Primärvården är en ryggrad i vårdkedjan och avgörande för hälso- och sjukvårdens omställning, och därför behöver vi fortsatt satsa genom att gå vidare med planerna på att återetablera Torvalla hälsocentral och en ny hälsocentral i Funäsdalen, säger Elin Hoffner (V).

Även tillgängligheten och kontinuiteten i hälso- och sjukvården är högt prioriterat under kommande planperiod.

– Våra invånare ska ha tillgång till den vård de behöver i rimlig tid. Väntetiderna till vården har kortats, men behöver minska ännu mer med den långsiktiga målsättningen att bedriva en sjukvård utan köer. Att minska beroendet av hyrpersonal till förmån för egen personal ökar möjligheterna till att upprätthålla god tillgänglighet, kontinuitet och en god arbetsmiljö, säger Lars-Erik Olofsson (KD).

God ekonomisk hushållning är även fortsatt en central del i styrningen där en långsiktig plan för ekonomi i balans ska vara en del av ordinarie arbete med planering, budget och uppföljning.

– Vår strategi är ett långsiktigt förhållningssätt till god ekonomisk hushållning, där ett kontinuerligt arbete mot uppsatta mål i omställningsarbetet ska ge långsiktigt hållbara effekter. Det krävs en långsiktigt stabil ekonomisk planering och kontroll över kostnadsutvecklingen för att genomföra strategiska satsningar, klara framtida investeringar och pensionsåtaganden, avslutar Bengt Bergqvist.

Handlingarna till regionstyrelsens sammanträde den 5-6 oktober finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), Regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Lars-Erik Olofsson (KD), Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-223 71 28
Elin Hoffner (V), Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande, 070-313 16 63

Text: Sara Nilsson