Löneökningar och ökat behov av hyrpersonal ger försämrad prognos för hälso- och sjukvården

Delårsbokslutet för hälso- och sjukvården presenterades i dag för hälso- och sjukvårdsnämnden. Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget som i juni beräknades till -340 miljoner kronor har nu justerats till -475 miljoner kronor. Den totala helårsprognosen för Region Jämtland Härjedalen ligger däremot kvar på -360 miljoner kronor.

Orsakerna till den försämrade prognosen är bland annat att behovet av inhyrd personal har ökat under sommaren vilket haft stor effekt på det ekonomiska utfallet.

– Det finns flera anledningar till att vi behövt använda oss av mer inhyrd personal än beräknat. Dels har vi under sommaren producerat mer akut vård än vad vi räknat med vilket innebar att extra operationssalar och vårdplatser hastigt behövde öppnas och bemannas, säger Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, och fortsätter;

– Vi har också ökat antalet disponibla vårdplatser på Östersunds sjukhus för att täcka länsinvånarnas behov av slutenvård, såväl planerad som oplanerad. Eftersom det råder brist på sjuksköterskor innebär även det att behovet av inhyrd personal ökar.

Även de skärpta reglerna om dygnsvila har ökat behovet av hyrpersonal då det inneburit att några medarbetare valt att lämna sina anställningar, men det krävs också fler personer för att få ihop scheman. Det påverkar både kostnaderna totalt för bemanning och volymerna för inhyrd personal i en negativ riktning.

– Bedömningen är ändå att ökningen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda en god och patientsäker vård och för att fullfölja den tidigare upprättade treårsplanen för att omhänderta den uppskjutna vården. Vår förhoppning är såklart att kunna minska behovet av hyrpersonal till förmån för egen personal. Därför har vi tidigare beslutat om särskilda lönesatsningar för läkare och undersköterskor vilket är ytterligare en orsak till den justerade prognosen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Trots detta bedöms prognosen för Region Jämtland Härjedalen på -360 miljoner kronor kunna ligga kvar. Detta på grund av en förbättrad skatteprognos, något lägre pensionskostnader än beräknat samt att vidtagna åtgärder för kostnadsminskningar inom andra delar av organisationen fått effekt.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63
Anna Granevärn, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-261 05 59

Text: Sara Nilsson