Medel till gång- och cykelväg längs E14 i Åre

Regionala utvecklingsnämnden beslutade 17 november att Region Jämtland Härjedalen beviljar medfinansiering till projektet Gång- och cykelväg E14 Vik- Frönäset med upp till 6,5 miljoner kronor. Övriga finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, 7 miljoner kronor, Åre kommun, 6,5 miljoner kronor och Trafikverket, 20 miljoner kronor.

Sträckan mellan Vik och Frönäset längs E14 utgör idag en flaskhals som skapar problem för biltrafik, cyklister och gående. Att det idag inte finns en gång- och cykelväg och att alla trafikslag ska samsas på samma yta utgör en olycksrisk.

– Trafiksituationen på aktuell sträcka i Åre har länge varit problematisk och frågan har utretts i omgångar. En gång- och cykelväg skulle lösa säkerheten för oskyddade trafikanter och knyta ihop området på ett bra sätt. Det är därför glädjande att regionala utvecklingsnämnden har fattat beslut om att tillskjuta medel ur tillväxtanslaget för åtgärden, säger Berit Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, Region Jämtland Härjedalen.

Beslutet i regionala utvecklingsnämnden har fattats med stöd av Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken och gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt ansökan. Bygget av gång- och cykelvägen kommer att pågå mellan 1 januari 2021 till och 28 februari 2023.

– Att skapa förutsättningar för människor att kunna bo och leva i Åre med omnejd är viktigt för attraktiviteten. Tillgången till arbetskraft är också viktig samt möjligheter för boende och besökare att på ett säkert sätt kunna färdas genom dalen. En utbyggnad av en gång- och cykelväg mellan Vik och Frönäset är en viktig åtgärd ur ett säkerhetsperspektiv och det kommer också gynna den regionala utvecklingen, säger Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden.

För mer information

Berit Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, 070-378 00 73
Elise Ryder Wikén (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04