Missnöje med låg tilldelning lyfts till infrastrukturministern

Regionala utvecklingsnämnden är bekymrade över den situation som uppstått till följd av låg tilldelning av medel till den regionala transportplanen. Under många år har Region Jämtland Härjedalen arbetat för en annan fördelning av medlen då Jämtland missgynnas utifrån sin jämförelsevis låga befolkning.

Det var i början av sommaren som Regeringskansliets direktiv med fördelningen av medel presenterades vilket i princip innebär ett stopp för all utveckling av länsvägarna under de kommande fyra åren. De 47 miljoner kr som vi tilldelas för perioden räcker till färdigställande av ett nu pågående projekt samt färdigställande av en gång- och cykelväg.

– För första gången sedan 1988 ökar befolkningen i länet och samtidigt står vi inför ett läge utan möjlighet att fortsätta utveckla länsvägnätet. Det är en situation som känns mycket bekymmersam, säger Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén, och fortsätter;

– Jämtland tilldelas ca 1 miljon kronor per mil länsväg sett över planperioden om tolv år. Den genomsnittliga tilldelningen i landet är över 5 miljoner kronor per mil länsväg och för utveckling av länsvägnätet tilldelas till exempel Stockholm län nästan 40 miljoner kronor per mil länsväg under åren 2022–2033. Det är en enorm snedfördelning med hänsyn till den trafikering vi har i länet. Trafikverkets fördelningsnyckel inkluderar inte besöksnäring med kommersiella gästnätter och hög andel fritidshus samt det slitage som tung trafik medför på vägarna.

Region Jämtland Härjedalen har under många år arbetat för en förändring av tilldelningsnyckeln för regionala medel utan något gensvar från regeringen. Som en del i påverkansarbetet kommer Regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén lyfta länets önskemål till infrastrukturminister Thomas Enerot vid ett möte i september.

– Det är viktigt i sammanhanget att förtydliga att drift och underhåll av vägnätet kommer att fortgå, men tilldelningen är ändå för låg. Vägar bryts ner snabbare än de hinner rustas upp. Vårt arbete för att få till en förändring i de beräkningsnycklar som används fortsätter oförtrutet, samtidigt som vi arbetar med att försöka hitta annan finansiering som kan innebära att ytterligare byggprojekt kan startas upp under kommande fyra år, avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Regionråd och Ordförande i Regionala utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, 070-649 64 04.
Jennie Berglund, Infrastrukturstrateg, Regional utveckling, 073-055 36 47

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se