Ny forskning visar på ökad förekomst av kroniska tarmsjukdomar efter Cryptosporidium 2010

Många minns utbrottet med parasiten Cryptosporidium i Östersund 2010. Nära häften av stadens invånare fick magsjuka och alla skulle koka dricksvattnet under flera månader. Nu visar forskning att förekomsten av kroniska, inflammatoriska tarmsjukdomar har ökat i Jämtland Härjedalen efter utbrottet av Cryptosporidium.

– Crohns sjukdom och ulcerös kolit är så kallade inflammatoriska tarmsjukdomar som framför allt drabbar yngre vuxna i arbetsför ålder. Mikroskopisk kolit däremot är en tarmsjukdom som framför allt drabbar äldre. Vid alla dessa tillstånd påverkas tarmslemhinnan, vilket i sin tur leder till diarréer, förklarar Marije Boks, distriktsläkare i Hede och doktorand vid Umeå universitet, som forskar på långtidseffekterna av Cryptosporidium-utbrottet.

Exakt varför sjukdomarna uppstår är inte helt klart, men resultatet av forskningen visar bland annat att tarminfektion orsakad av vissa bakterier kan öka risken. Det finns däremot inte mycket forskning på vilken roll parasiter såsom Cryptosporidium spelar i denna process.

Ökad risk för sjukdom

Forskarna från Region Jämtland Härjedalen tittade på hur många vuxna som drabbades av inflammatoriska tarmsjukdomar och mikroskopisk kolit i Jämtland Härjedalen under åren 2006–2019.

– Vi upptäckte att framför allt individer som var över 40 år vid utbrottet har fått en ökad risk för sjukdom. Risken att drabbas av inflammatorisk tarmsjukdom i denna grupp har efter utbrottet ökat med 70 procent och för Crohns sjukdom har risken till och med dubblerats. Störst ökning såg vi dock för mikroskopisk kolit: risken att få denna sjukdom är sex gånger större efter utbrottet än innan. Vi drar därför slutsatsen att även Cryptosporidium kan vara en riskfaktor för att utveckla inflammatoriska tarmsjukdomar.

– Detta är ett ytterligare skäl till att säkerställa att reningsverken är adekvat utrustade och även intressant i ljuset av klimatförändringarna, eftersom antalet utbrott med parasiter med stor sannolikhet kommer att öka som följd av klimatförändringarna, säger Marije Boks.

Enkätsvar visar på fler besvär

Det är inte bara förekomsten av inflammatorisk tarmsjukdom som har ökat. En grupp invånare har ända sedan utbrottet följts med hjälp av enkäter. Bland dem som 2010–2011 rapporterat symtom av genomgången Cryptosporidiuminfektion sågs vid uppföljning efter fem år att de oftare hade besvär från mage, leder och ögon samt trötthet jämfört med dem som inte drabbades av Cryptosporidiuminfektion vid utbrottet. Det verkar alltså som om en del har bestående besvär långt efter den akuta infektionen har gått över.

– Just nu tittar vi på data från uppföljningen tio år efter utbrottet och hoppas kunna
publicera resultaten 2023, avslutar Marije Boks.

Mer information

För mer information kontakta Marije Boks, doktorand, e-post: marije.boks@umu.se

Projektet drivs av Region Jämtland Härjedalen