Obesitasteam framgångsfaktor i kampen mot övervikt hos barn

Fetma hos barn är en av vår tids stora folkhälsoutmaningar, WHO klassar problemet med övervikt och fetma som en fetmaepidemi. Åtgärder för att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar samt behandling av fetma hos barn och ungdomar ska vara prioriterade i Region Jämtland Härjedalen enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan.

Konkret innebär detta att medel årligen kommer att avsättas för bemanning av obesitasteamet vid barnkliniken.

– I såväl nationella rekommendationer och kommande nationella riktlinjer pekar man tydligt på vikten av obesitasteam som behandlande, sammanhållande och kunskapsspridande enheter, och därför behöver vi stärka resurserna kring dessa, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Resurserna som nu avsätts går till att bemanna obesitasteamet vid Barnkliniken på Östersunds sjukhus med barnsjuksköterska/sjuksköterska på heltid, en läkare på 50% samt en heltidstjänst som fördelas mellan dietist, sjukgymnast/fysioterapeut och kurator eller psykolog. Fokus för dessa funktioner ska vara behandling av barnfetma hos barn och ungdomar från förskoleålder upp till och med 17 år.

Medel ska också avsättas för utbildningsinsatser och extern handledning för teamet. Finansiering under 2022 sker med medel för uppskjuten vård, men från 2023 ska finansieringen ske inom budgeterad ram.

– En fjärdedel av våra barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen har övervikt eller fetma. Det är ett problem som ökar och som i förlängningen leder till en sjukare befolkning och stora samhällskostnader både på grund av ökade sjukvårdskostnader, psykisk ohälsa samt utebliven arbetsförmåga, säger Tom Silverklo och avslutar;

– Vi behöver satsa på att bryta utvecklingen genom att dels erbjuda konkret stöd och hjälp till dem som behöver det, dels genom att jobba med förebyggande insatser.

För mer information:
Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson