Ökat ekonomiskt handlingsutrymme i reviderad regionplan och budget

Den 20 oktober 2021 fastställdes Regionplan 2022–2024 av regionfullmäktig. Redan då planerades för en reviderad version utifrån förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, och den har nu behandlats i regionstyrelsen.

Revideringarna handlar främst om justering av de ekonomiska aspekterna samt budgetramar utifrån en ny skatteunderlagsprognos som publicerades 16 december 2021. Den nya prognosen medförde en förbättring av Region Jämtland Härjedalen finansiering via skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2022–2024.

– Totalt har de nya förutsättningarna skapat ett handlingsutrymme på 18 miljoner kronor under 2022. I förslaget till reviderad regionplan har vi därför kunnat utöka budgetramarna till regionstyrelsen och nämnderna för att möjliggöra fler långsiktiga satsningar, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Den reviderade budgeten innebär bland annat följande för år 2022:

  • Regionstyrelsen får en utökad budgetram på 8,4 miljoner kronor för satsningar inom kompetensförsörjning, Att vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande för regionen. Genom att avsätta resurser till kompetensutveckling ges medarbetare ökade möjligheter till fortbildning.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden får en ökad budgetram med 5,6 miljoner kronor för utökning av 80-90-100-modellen inom fler delar inom vården och barn och ungas psykiska hälsa.
  • Regionala utvecklingsnämnden får en ökad budgetram på 4 miljoner för satsningar på organisationsbidrag, kultur för barn och unga samt företagsetablering.

Utöver detta har fler riktade statsbidrag för 2022 lyfts in i budgeten. Bland annat 76 miljoner kronor för uppskjuten vård där 4 miljoner öronmärks till ungdomsmottagningen och 4 miljoner till barn- och ungdomspsykiatrin. Ett statsbidrag på 12 miljoner kronor riktat till hälso- och sjukvård kommer att fördelas på 4 miljoner kronor vardera till område kvinna, område ortopedi och område kirurgi för verksamhetsutveckling. Även kollektivtrafiken har tagit del av riktade statsbidrag på 6 miljoner kronor.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Jennie Eriksson, Ekonomidirektör, 063-14 72 25

Text: Sara Nilsson