Oroväckande ekonomisk helårsprognos för 2023

Efter februari månad beräknas Region Jämtland Härjedalens helårsprognos för 2023 uppgå till -300 miljoner kronor, vilket är en kraftig försämring jämfört med budget. Detta utifrån högre verksamhetskostnader, men även högre kostnader generellt på grund av den kraftigt ökade inflationen.

Bruttokostnaderna till och med februari var 66 miljoner kronor högre jämfört med föregående år vilket motsvarar 6,5 procent. Personalkostnaderna exklusive pensioner har ökat med 53 miljoner kronor, motsvarande 11 procent, och kostnad för inhyrd personal har ökat med 7 miljoner kronor och uppgick till 43 miljoner kronor. Kostnaden för läkemedel har ökat med 11 miljoner kronor.

– Detta är naturligtvis en oroväckande prognos, även om den fortfarande är extremt osäker då vi bara är två månader in på året. Den ökade inflationen och världsläget påverkar inte bara våra medarbetare som privatpersoner utan även oss som organisation då den skapar kraftiga prishöjningar som ökar alla våra kostnader, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Pensionskostnaderna var 27 miljoner kronor högre än föregående år vilket beror både på nytt avgiftsbestämt pensionsavtal med höjda premienivåer och den mycket kraftiga ökningen av inflationen som i sin tur påverkar prisbasbeloppet som används vid värdesäkring av sektorns pensioner. Även lönekostnaderna har ökat vilket i sin tur påverkar pensionen.

Trots att produktionen på exempelvis läkarbesök ökar och att besöksmönster visar en försiktig återgång liknande den före pandemin, har hälso- och sjukvården fortsatt stora utmaningar att hantera vårdköer och förbättra tillgängligheten samtidigt som bemanningssituationen är fortsatt svår.

Även tillfälliga riktade bidrag beräknas minska kraftigt jämfört med de två senaste åren vilket påverkar utfallet negativt.

Likviditeten, det vill säga förmågan att betala räkningar och andra utgifter, är fortsatt god men har under året försämrats med 97,1 miljoner kronor till och med februari. Det prognostiserade resultatet samt den höga prognostiserade investeringsnivån kommer däremot innebära en negativ påverkan på likviditeten.

– I ett kortsiktigt perspektiv är det naturligtvis ett väldigt svårt läge. Vi kommer löpande att följa kostnadsutvecklingen noggrant under året och vi kommer att behöva vidta de åtgärder vi kan. Däremot är det viktigt att vi inte tappar det långsiktiga perspektivet utan fortsätter arbeta kontinuerligt med kvalitets- och verksamhetsutveckling, säger Bengt Bergqvist.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76 
Jennie Eriksson, ekonomidirektör, 063-14 72 25

Text: Sara Nilsson