Politiska möten under mars och april 2020

Med anledning av Coronapandemin och det anpassningsarbete som utifrån den pågår inom Region Jämtland Härjedalen har en kartläggning gjorts av kommande politiska möten för att göra en bedömning om de måste hållas och om de i så fall kan genomföras på distans.

Regionråden i den politiska ledningen har den 16 mars 2020 fattat följande beslut:

  • Ordförande för respektive organ beslutar om och hur sammanträden ska genomföras.
  • Regionstyrelsen, hälso-och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden genomförs enligt plan under mars och april men deltagande på distans rekommenderas.
  • Pensionärsråd och tillgänglighetsråd ställs in under mars och april.
  • Gemensamma nämnder ställs in under mars och april.
  • Beslut om regionfullmäktige i april ska genomföras eller ej sker på presidiet 31 mars.

Prioriterade ärenden är de med koppling till ekonomin och då med särskilt fokus på coronas påverkan, ärenden som enligt lag måste fastställas (till exempel årsredovisning), ärenden av stor ekonomisk betydelse samt övriga ärenden av större vikt (till exempel remisser av betydelse för verksamheters utveckling) .

Detta kan komma att ändras utifrån pandemins utveckling.

Vid frågor kontakta:
Eva Hellstrand, regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95

Text: Sara Nilsson