Positivt resultat i Region Jämtland Härjedalen delårsrapport

Region Jämtland Härjedalens ackumulerade resultat till och med augusti 2021 var positivt och uppgick till 304 miljoner kronor, vilket var 210 miljoner kronor bättre än budget.

Verksamhetens intäkter var 301 miljoner kronor högre än föregående år, främst på grund av intäkter från område Kollektivtrafik med cirka 138 miljoner kronor som inte var med föregående år, samt högre riktade statsbidrag med 161 miljoner kronor.

– Det är naturligtvis glädjande att de ekonomiska staplarna äntligen pekar åt rätt håll, även om vi fortfarande har en bra bit kvar innan vi har en ekonomi helt i balans. Vi tar med oss vetskapen om att det går att vända det ekonomiska läget och fortsätter framåt i samma riktning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand.

Helårsprognosen efter augusti har förbättrats ytterligare och beräknas uppgå till 190 miljoner kronor. Bruttokostnaderna var högre än budget men så även intäkterna. Skatteintäkter och bidrag har så här långt varit bättre än budgeterat, men det är fortsatt mycket osäkert hur kostnader och bidrag kommer att påverka resultatet resterande del av året.

– Pandemin har inneburit att vi tvingats pausa en stor del av den planerade verksamheten och det är högprioriterat att nu komma i kapp med den uppskjutna vården. Det kommer naturligtvis att innebära stora kostnader, säger Eva Hellstrand.

Likviditeten för Region Jämtland Härjedalen har under året förbättrats med 107 miljoner kronor till och med augusti. Och 328 miljoner kronor har avsatts till pensionsportföljen så här långt. Ännu har ingen amortering av lån skett under perioden, men nästa amortering planeras till november.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), Regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95

Text: Sara Nilsson