Regionens budget för studiemedel höjs

Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att höja budgeten för studiemedel med ytterligare 2 mkr årligen. På så sätt får cirka 15 medarbetare till möjlighet att vidareutbilda sig inom regionens verksamhet, vilket i sin tur bidrar till kompetensförsörjning av svårrekryterade befattningar.

Det är sedan flera år brist på högskoleutbildade medarbetare inom hälso- och sjukvårdssektorn nationellt, och det återspeglas lokalt. Region Jämtland Härjedalen genomför många åtgärder för att möta det, några exempel är produktions- och kapacitetsplaneringen, tydliga bemanningsmål, karriärmodeller, Kliniskt Träningscenter (KTC), introduktion av nyanställda medarbetare, samt studiemedel till anställda som väljer att utbilda sig inom svårrekryterade yrken.

– Vi erbjuder redan idag flera olika lösningar för att kunna studera med lön eller annan ersättning från arbetsgivaren, säger regionstyrelsens ordförande Eva Hellstrand (c), och våra erfarenheterna visar att rekryteringen till de befattningar som varit prioriterade har underlättats.

Hittills har det främst rört specialistsjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och barnmorskor, men även andra befattningar har förekommit.

– Vi ser att det ekonomiska utrymmet inte möter verksamhetens behov och att en breddning till fler av regionens svårrekryterade befattningsområden är nödvändig, säger Eva Hellstrand. Några exempel är biomedicinsk analytiker, allmänsjuksköterska, röntgensjuksköterska, tandhygienist, audionom, arbetsterapeut, fysioterapeut och ambulanssjukvårdare.

För mer information
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, tfn 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, tfn 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström