Regionens delårsresultat sämre än budget

Region Jämtland Härjedalens resultat till och med april uppgick till minus 67 miljon kronor. Det är 75 miljoner kronor sämre än budget och 31 miljoner kronor sämre än samma period föregående år.

Helårsprognosen efter april försämrades jämfört med budget och beräknas uppgå till minus 40 miljoner kronor. Det beror bland annat på kraftigt försämrade skatteintäkter och merkostnader för coronapandemin.

– Det är naturligtvis oerhört frustrerande att försöka bedriva en långsiktigt hållbar ekonomi mitt i en pandemisituation vars like vi aldrig skådat innan, säger styrelsens ordförande Eva Hellstrand (c). Men vi måste göra just det. Att släppa kontrollen är inget alternativ, vårt underskott finns kvar och vi måste komma tillrätta med det.

Bruttokostnaderna har ökat med 94 miljoner kronor jämfört med samma period 2019, motsvarande 5,5 procent. Personalkostnaderna ökade totalt med 2 procent. Kostnaden för bemanningsföretag har minskat med 2 miljoner kronor jämfört med samma period 2019. Kostnader för läkemedel har ökat med 20 miljoner kronor jämfört med föregående år och kostnader för riks- och regionvård har ökat med 17 miljoner kronor.

Region Jämtland Härjedalen har under året amorterat ett av lånen från Kommuninvest på 73 miljoner kronor, den totala skulden till Kommuninvest uppgick därefter till 360 miljoner kronor. Likviditeten försämrades med 80,6 miljoner kronor till och med april.

– Coronapandemin skapar stor osäkerhet kring ekonomin för Region Jämtland Härjedalen. Dels påverkas resultatet negativt av ökade personalkostnader och minskade intäkter, dels råder stor osäkerhet kring vad som kommer att kompenseras via statsbidrag, säger Eva Hellstrand (C).

Coronapandemin har under våren fått stora konsekvenser för i princip alla regionens verksamheter. För regionledningen har utmaningarna varit många och flera krisledningar har startats upp. För hälso- och sjukvården har belastningen varit mycket hård under en lång tid. Regional utveckling har att hantera ett krisartat läge med anledning av pandemins påverkan på bland annat länets företag och kollektivtrafik. Sammantaget innebär det att många aktiviteter tillhörande resultatmål och mätetal i regionstyrelsens verksamhetsplan har avstannat, att flera större utvecklingsarbeten inte kunnat påbörjats och att den ekonomiska prognosen för 2020 är ytterst osäker. Styrelsen har därför också beslutat om anpassningar av ett antal mål och resultatmått.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214