Regionfullmäktiges presidium om ansvarsfrihet

Regionfullmäktiges presidium har vid dagens sammanträde tagit fram ett förslag till beslut när det gäller ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Samtliga frågor om ansvarsfrihet kommer att behandlas av regionfullmäktige den 16-17 april.

Fullmäktiges presidium kommer att föreslå fullmäktige att rikta en anmärkning mot föregående regionstyrelse, samt att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. Presidiet är enigt när det gäller anmärkningen men inte när det gäller ansvarsfrihet, så förslaget kommer att åtföljas av reservation och annat yrkande.

– Det är ytterst allvarligt att som ansvarig styrelse fortfarande skicka uppdrag till organisationen som är otydliga och dessutom inte följs upp, säger Linnea Haggren (kd) som är fullmäktiges 1:e vice ordförande.

Revisorerna har i sin rapport förordat att regionstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet. I övriga frågor om ansvarsfrihet är presidiet helt eniga med revisorerna.

Beslutet om ansvarsfrihet och anmärkning tas av fullmäktige den 17 april.

För mer information:
Linnea Haggren (kd), regionfullmäktiges 1:e vice ordförande, 073-800 80 39

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se