Regionfullmäktiges presidium vill inte bevilja ansvarsfrihet

Regionfullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag till beslut att inte bevilja ansvarsfrihet för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsåret 2019.

– Det är med allvar vi lägger fram förslaget att inte bevilja ansvarsfrihet, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Andersson.

– Vi önskar såklart att det inte hade behövt komma till detta, men med revisorernas rapporter och de förklaringar vi fått från ansvariga ser vi ingen annan utväg.

Region Jämtland Härjedalens revisorer granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom styrelsen och nämndernas verksamhetsområden. I april 2020 inkom revisorerna med revisionsberättelse och revisionsrapport för 2019 där man avrådde regionfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet med anledning av de brister som framkommit i granskningen. Därefter har regionstyrelsen och de ledamöter som tjänstgjort men avgått under 2019 fått möjlighet att förklara vad som ligger bakom bristerna.

– Presidiet ser positivt på de förbättringsåtgärder som presenterats av såväl regionstyrelsen som hälso- och sjukvårdsnämnden, men anser inte att det är tillräckligt för att förklara de uppenbara brister som finns gällande måluppfyllelse för 2019, säger Thomas Andersson.

Regionfullmäktige är regionens högsta beslutande politiska organ och tilldelar uppdrag till styrelser och nämnder. Om man ser att man inte kan uppnå de uppdrag man har fått anser regionfullmäktiges presidium att man bör begära ändring av målen.

– Det är ett allvarligt läge när regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden inte når vare sig verksamhetsmål eller ekonomiska mål. Kanske har regionfullmäktige formulerat orealistiska uppdrag men det borde man i så fall ha flaggat för tidigare, avslutar Thomas Andersson.

Förslaget kommer att behandlas av regionfullmäktige den 16–17 juni.

För mer information:
Thomas Andersson, regionfullmäktiges ordförande
070-609 00 78

Text: Förnamn Efternamn