Regionfullmäktige ställer in aprilmötet

Fullmäktiges presidium har beslutat att sammanträdet den 20-21 april ska ställas in. Beslutet är framförallt taget på grund av den rådande coronapandemin och de restriktioner som finns för att minska risken försmittspridning.

Enligt regionfullmäktiges arbetsordning får ordföranden efter samråd med viceordförandena ställa in ett sammanträde om det finns särskilda skäl.

– Detta är ett unikt beslut, men med tanke på vilket läge Region Jämtland Härjedalen befinner sig i vill vi inte ta några resurser i anspråk utan låta dem fokusera helt och fullt på att hantera den pågående pandemin, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Anderson.

– Genom att ställa in sammanträdet minimerar vi dessutom risken för smittspridning då våra ledamöter slipper resa in till Östersund.

De ärenden som fanns på agendan skjuts till nästa ordinarie sammanträde som beräknas genomföras enlig plan den 16-17 juni. Var detta kommer att hållas är i nuläget oklart då Folkets Hus beslutat att pausa sin verksamhet fram till i höst.

– Just nu ser vi över möjligheten att hålla fullmäktigesammanträden digitalt. Det är viktigt att vi fortsätter värna om demokratin även under dessa tuffa tider, avslutar Thomas Andersson.

För mer information:
Thomas Andersson
Regionfullmäktiges ordförande
070-609 00 78

Text: Sara Nilsson