Region Jämtland Härjedalen delfinansierar insats för ökad digital delaktighet

Person i digitalt möte med läkare.

Region Jämtland Härjedalen har fattat beslut om att delfinansiera Digidel. Det är en nationell plattform för samverkan kring digital delaktighet, med ett fokus på behovsdriven utveckling nära användarna (invånarna).

Med digitaliseringen ökar kommuners och regioners möjlighet att ta vara på invånarnas engagemang och kompetens. Men det finns också en risk för digitalt utanförskap när samhället och välfärden utvecklas. Därför är digital delaktighet viktigt!

Som region har Jämtland Härjedalen en viktig roll i att stävja digitalt utanförskap och att nå de personer som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

Att vara medfinansiärer går i linje med den regionala utvecklingsstrategin, nationella digitaliseringsstrategin, regionala kulturplanen samt den regionala biblioteksplanen och vi är stolta över att bidra till utvecklingen av digital delaktighet för våra invånare och resten av landet.

För mer information:

Hanna Nordin Eskelin, biblioteksutvecklare, Regional utveckling
hanna.eskelin@regionjh.se

Text: Hanna Eskelin, Amelie Rahbek