Region Jämtland Härjedalen överklagar Trafikverkets beslut om sänkta hastigheter längs väg E45

Trafikverket har den 6 november beslutat om hastighetsbegränsningar på väg E45 i Jämtlands län. Syftet enligt Trafikverket är att anpassa hastigheten till vägens utformning. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska vägar som har högre årsdygnstrafik än 2 000 samt saknar mittseparering ha en högsta tillåtna hastighet om 80 km/h.

Trafikverkets mål med hastighetssänkningarna är att nå nollvisionen. Förslaget innebär att hastigheten sänks på fyra delsträckor enligt nedan:

Väg

Nuvarande hastighetsbegränsning

Ny beslutad hastighetsbegränsning

504 Sveg – 84 Älvros

90 km/tim

80 km/tim

316 Älden – 535 Åsarna

100 km/tim

80 km/tim

535 Åsarna – E14 Brunflo

90 km/tim

80 km/tim

Östersund – Häggenås

90 km/tim

80 km/tim

Trafikverkets beslut överklagas av Region Jämtland Härjedalen med stöd av 15 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276). Region Jämtland Härjedalen yrkar också att regeringen ska meddela verkställighetsförbud för beslutet genom inhibition.

– Vi behöver få en standardhöjning på våra viktiga vägstråk i stället för sänkta hastigheter. Tillgängligheten är oerhört viktig till och inom vårt län och regeringen och Trafikverket måste tillskjuta medel så att vägarna är både säkra och kan ha bibehållna eller ökade hastigheter. Vi kan inte acceptera att hastigheterna sänks utan att en plan för investeringar på våra viktiga vägstråk finns framme, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden.

Grunder till Region Jämtland Härjedalens överklagan:

  • Ej jämbördigt förhållande mellan funktionsmålet och hänsynsmålet.
  • Försämrade tillgänglighetens konsekvenser för regional utveckling och besöksnäringen.
  • Oklara effekter och konsekvenser på trafiksäkerheten till följd av hastighetssänkningarna.

För mer information

Elise Ryder Wikén (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Berit Eriksson, områdeschef infrastruktur och kommunikationer, 070-378 00 73