Region Jämtland Härjedalen spelar in prioriterade objekt till Trafikverkets inriktningsunderlag

Region Jämtland Härjedalen har bjudits in att lämna synpunkter på Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 2037. Regionala utvecklingsnämnden beslutade på tisdagens möte att anta det förslag till remissvar som tagits fram i samverkan med länets kommuner och näringsliv.

Trafikverkets nationella plan innefattar i stort europavägar och järnvägar. Länsvägarna ingår inte i denna remiss utan hanteras under ramen för Länstransportplanen.

– Tillgängligheten både till och inom länet är viktig för fortsatt utveckling och tillväxt. Resurser behöver finnas både för vidmakthållande och investeringar på länets vägar och på järnvägarna, säger Elise Ryder Wikén (M), ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med länets kommuner och näringsliv kommit fram till ett antal prioriterade objekt som de vill lyfta in i Trafikverkets kommande plan.

Region Jämtland Härjedalen ser att en satsning på det så kallade Atlantstråket (Stockholm – Gävle – Bollnäs – Östersund – Norge) skulle vara gynnsamt för utvecklingen av gods- och persontrafiken på järnväg. En restidsförkortning med tåg Stockholm – Östersund från fem till fyra timmar skulle öka tillgängligheten till länet avsevärt. Dubbelspårsutbyggnader på Norra Stambanan och hastighetshöjande åtgärder på Mittbanan skulle vara ett led i att uppnå målet.

Inlandsstråket med Inlandsbanan och E45 är ett viktigt stråk för inte minst godstrafik. Med ett utökat anslag skulle Inlandsbanan kunna planera för viktiga åtgärder för banans funktionalitet. Sträckan Rätan – Ytterhogdal på E45 är smal och kurvig och utgör en flaskhals i systemet.

Ett annat viktigt objekt som lyfts fram i remissvaret är E14 Pilgrimstad – Optand. Vägen har stora säkerhets- och miljöbrister där den bland annat löper rakt genom en av Jämtlands större tätorter. Delar av sträckan är färdigutredd av Trafikverket.

Mitträckesseparering är Trafikverkets linje för att uppnå både säkerhet och funktionalitet. Region Jämtland Härjedalen ser att en investering i mitträcken på Europavägarna E14 och E45 även skulle bidra till tillgänglighetsmålet.

Nya beräkningsgrunder vid tilldelningen av medel till Länsplanen skulle ge en ökad utveckling av transportinfrastrukturen på länsvägarna.

Kontakt

Elise Ryder Wikén (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04
Berit Eriksson, områdeschef, infrastruktur, 070-378 00 73