Region Jämtland Härjedalen vill se förbud mot brytning av alunskiffer

Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker som berör vattenförsörjning, jordbruk, rennäring, fiske, biologisk mångfald och besöksnäring med särskilt negativ påverkan för länet. Det sammanfattar det remissvar som Region Jämtland Härjedalen nu skickar till Näringsdepartementet.

Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas.

– Vår bedömning är att de föreslagna författningsförslagen är ett förtydligande snarare än en skärpning av regelverket då förslagen inte begränsar möjligheten till framtida utvinning av innovationskritiska metaller och mineral ur alunskiffer, säger ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Elise Ryder Wikén.

Den dokumenterade miljöpåverkan från tidigare alunskifferbrytning i Sverige visar på mycket höga föroreningar på flera platser runtom i landet. Alunskifferbrytning för metallutvinning, förutom uran, har dock inte förekommit i Sverige i modern tid och utredningen belyser att den komplexa sammansättningen i alunskiffer gör det svårt att bedöma miljöriskerna och valet av lämpliga skyddsåtgärder.

– Vi ser att den negativa påverkan på lokal- och närmiljö och andra värden kommer att bli mycket inkräktande, storskalig och bestående varför vi vill se ett förbud mot brytning av alunskiffer i Sverige, säger Elise Ryder Wikén.

Region Jämtland Härjedalen välkomnar utredningens förslag om kartläggning och offentliggörande av innehåll i befintligt avfall från alunskiffer och ställer sig även mycket positiva till fortsatt forskning, projekt, och andra typer av innovativa satsningar som driver på utvecklingen av sekundärutvinning, som ligger helt i linje med Sveriges och EU:s ambitioner för övergången till det hållbara cirkulära samhället.

– Många av de mineraler som finns i alunskiffer är viktiga med samhälle, men fokus bör ligga på att hitta alternativa sätt att utvinna dessa som inte innebär att fortsätter nyttja ändliga resurser, avslutar Elise Ryder Wikén.

För mer information:
Elise Ryder Wikén, ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04

Text: Sara Nilsson