Regionplan och budget för 2020-2022

Regionstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde förslag till regionplan och budget för 2020-2022. Den kommande perioden ligger stort fokus på att få ordning på ekonomin.

– Det oerhört svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen gör att det behövs kraftfulla åtgärder för att vända den ekonomiska utvecklingen, säger Eva Hellstrand (C), ordförande i regionstyrelsen. Det gör att god ekonomisk hushållning är avgörande och prioriterat.

Regionen har sedan 2008 haft ett balanserat underskott, som 2018 uppgår till nästan 1,3 miljarder kronor. Fokus i regionplanen och budgeten är därför att minska kostnaderna och öka intäkterna. Varje ny anställning, återanställning, verksamhet, aktivitet eller liknande ska noga övervägas. Om något nytt bedöms nödvändigt måste det finansieras antingen via ökade externa intäkter eller genom att fördela om inom eller mellan verksamheter.

– I budgeten för 2020 finns ett tydligt resultatförbättrande krav på kostnadsminskningar på 120 miljoner kronor, säger Eva Hellstrand. Vi måste helt enkelt under de närmaste åren ha ett fokus på att få ordning på ekonomin.

Förslaget till regionplan och budget innehåller mer än ekonomi. Bland annat finns strategier och målsättningar för den regionala utvecklingen. Region Jämtland Härjedalen ska vara en öppen region, en region med mångfald och en positiv hållbar utveckling. Det gäller allt ifrån ett fungerande näringslivsklimat och kulturliv till en social, miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling. Region Jämtland Härjedalen ska vara delaktig och drivande i frågor som ny transportteknik och nya färdsätt. God tillgänglighet är en förutsättning för regional tillväxt och med modern infrastruktur och bra kommunikationer av alla slag ska vi överbrygga de långa avstånden, såväl inom länet som till de stora marknaderna.

För hälso- och sjukvården är god och nära vård i hela Jämtland Härjedalen med hög tillgänglighet och modern sjukvård viktiga delar de närmaste tre åren. För verksamhetens utveckling är delaktighet och inflytande för medarbetarna och utvecklande ledarskap betydelsefulla mål.

Region Jämtland Härjedalens verksamhet är i huvudsak skattefinansierad, där regionfullmäktige beslutar om skattesats. Budgeten för 2020–2022 bygger på en skattehöjning med 50 öre. De 139 miljoner som höjningen ger ska nyttjas så att den förstärker och snabbar på utvecklingen mot Nära vård. Skattehöjningen kommer också att nyttas för att möta kända kostnadsökningar.

För mer information:
Eva Hellstrand (C), regionstyrelsens ordförande, 070-601 28 95
Hans Svensson, regiondirektör, 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se