Regionstyrelsens sammanträde 2018-10-24

Vid regionstyrelsens oktobermöte behandlades bland annat bemanningsfrågor, sjukskrivningar, vaccinationer och ekonomi.

Regiondirektörens rapport (RS/4/2018)

Kostnaderna för hyrpersonal har minskat med 27 procent, eller 32,2 miljoner kronor under de första åtta månaderna 2018 jämfört med 2017. Trots det uppnåddes inte målet om att nå samma nivå som 2015.

Trenden med minskade hyrkostnader har fortsatt.

Vaccinering mot årets säsongsinfluensa inleds den 6/11. Denna säsong ser överensstämmelsen mellan vaccin och cirkulerande virus ut att vara bättre än föregående säsong. Däremot har vi fortfarande en låg influensavaccinationstäckningen i länet, bland ålderspensionärer var den 37,8 procent föregående säsong. Kommunikationsplan med aktiviteter finns framtagen även denna säsong. En film med smittskyddsläkare Micael Widerström har också producerats av kommunikationsavdelningen:

Månadsrapport (RS/5/2018)

Region Jämtland Härjedalens resultat per 30 september uppgick till -101 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen var 124,9 miljoner kronor högre jämfört med motsvarande period 2017, vilket ger en nettokostnadsökning på 4,2 procent.

Trenden med minskade kostnader för bemanningsföretag håller i sig, däremot ökar personalkostnaderna. Även kostnader för läkemedel samt riks- och regionsjukvård fortsätter att öka. Intäkterna har ökat med 59,4 miljoner, främst i form av statsbidrag.

Likviditeten förstärktes under juni med 50 miljoner kronor i lån från Kommuninvest, vilket ger en total låneskuld på 200 miljoner kronor. Prognosen för helårsresultatet ligger kvar på -250 miljoner kronor.

Styrelsen godkände rapporten.

Uppföljning av aktivt mål medarbetare – minskad sjukfrånvaro (RS/2831/2017)

Ett av målen i regionstyrelsens verksamhets- och uppföljningsplan 2018 är att sjukfrånvaron för medarbetare ska minska såväl totalt som sett till skillnad mellan män och kvinnor. Målvärdet för 2018 är 5,8 procent. Per sista augusti 2018 ligger den ackumulerade sjukfrånvaron på 5,2 procent jämfört med 5,7 samma period 2017 och 6,6 procent 2016. Sänkningen syns i hela organisationen och är något högre bland kvinnor samt i den långa sjukfrånvaron.

Regionstyrelsen beslutade att godkänna uppföljningen.

Nationell satsning Patientmiljarden (RS/2771/2017)

Regionstyrelsen fattade beslut om fördelning av pengar från Patientmiljarden. Några av de aktiviteter som man planerar att genomföra är bland annat upprättande av patientkontrakt, fler lättakuter, utökade öppettider på hälsocentraler samt skapa möjligheter till att utföra fler hembesök. Alla aktiviteter som finansieras av patientmiljarden ska syfta till att öka tillgängligheten och ökad samverkan med patienten.

För ytterligare information:
Ann-Marie Johansson, regionstyrelsens ordförande (S): 070-311 45 30
Hans Svensson, regiondirektör: 076-837 31 74

Text: Anna-Lena Högström

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se