Reviderad verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden

Regionfullmäktige beslutade den 15 februari 2022 om en reviderad regionplan och budget för 2022–2024. Bakgrunden till revideringen var ändrade ekonomiska förutsättningar utifrån en ny skatteunderlagsprognos. Utifrån detta har även hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan justerats och denna behandlades under gårdagens möte.

Den nya skatteunderlagsprognosen innebär en förbättring av Region Jämtland Härjedalens finansiering via skatteintäkter och generella statsbidrag under planperioden 2022–2024. Rent konkret innebär detta ett ökat handlingsutrymme på 18 miljoner kronor under 2022. Utöver detta var det fler riktade statsbidrag som lyftes in i budget för 2022 till en totalsumma om 88 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta föreslås förändringar i divisionernas budgetramar inom förvaltningsområde hälso- och sjukvård

– Detta möjliggör för mer intensivt arbete i att hantera den uppskjutna vården som är en följd av pandemin, men också när det gäller att skapa förutsättningar för att motverka tidigare års långa köer. Det ska göras dels genom implementeringen av nya arbetssätt och effektivisering av sjukvårdsverksamheten, särskilt inom sjukhuset, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Utöver justeringar i budget beslutades om en revidering av målavsnittet som bland annat innebär att ett mål om att införa ett förbättrings- och patientsäkerhetsteam läggs till. Även två mål kopplat till psykisk ohälsa adderas. Det första innebär att fler medarbetare och förtroendevalda ska genomgå grundläggande utbildning inom psykisk hälsa och suicidprevention, och det andra innebär att fler barn, unga och unga vuxna ska erbjudas samtalsstöd vid tecken på psykisk ohälsa.

För mer information:
Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson.