Riktade hälsosamtal på gång i Jämtland Härjedalen

Den här veckan börjar vissa hälsocentraler i Jämtland Härjedalen att skicka erbjudanden om så kallade riktade hälsosamtal till invånare. Det startar i liten skala för att utvärdera metoden, men tanken är att alla hälsocentraler ska erbjuda sådana samtal från januari 2022. Syftet är att främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och tidigt upptäcka sjukdom samt bidra till jämlik hälsa i befolkningen.

– Genom hälsosamtalen sjösätter vi en efterlängtad utveckling av det förebyggande hälso- och sjukvårdsarbetet, och ett vallöfte infrias. Jag hoppas alla som får erbjudandet tar tillfället i akt att få kontrollera sin hälsa. För hälso- och sjukvården ger samtalen tillfälle att kunna upptäcka eventuella sjukdomar tidigt, lära känna en stor del av sina patienter närmare och att genom rådgivning bidra till deras hälsa, säger Lennart Ledin, regionråd (L) och vice ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Jämtland Härjedalen.

Hjärt-kärlsjukdom är vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men nästan all sådan sjukdom och diabetes typ 2 kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. En som äter hälsosamt, inte röker, är måttligt fysiskt aktiv och har måttlig alkoholkonsumtion lever i snitt 14 år längre än en med ohälsosamma vanor. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete innebär till stor del att stödja förändringar, och hälsosamtalen ökar möjligheten att hjälpa individen i det.

Hälsocentralerna i Åre, Hallen, Järpen, Duved, Svenstavik, Stugun och Hede blir först att skicka brev med erbjudande om hälsosamtal. Det går till personer som fyller 40, 50, 60 eller 70 år, och tillhör de hälsocentralerna. I första skedet görs det 5–10 samtal per hälsocentral.

– Flera regioner jobbar redan med riktade hälsosamtal, med goda resultat. Det finns också en nationell samsyn om vad som kännetecknar ett sådant samtal. Vi i Jämtland Härjedalen känner oss trygga med metoden, men har också valt att vidareutveckla den. Därför får några vara pilotverksamheter innan vi gör ett bredare införande, säger Elisabeth Strömblad som är projektledare för riktade hälsosamtal och arbetar på Folkhälsoenheten i Region Jämtland Härjedalen. Hon förklarar:

– Vi kommer i första hand erbjuda en webbaserad enkät och webbtidbokning, sätta fokus på psykiskt välmående och att i kommunikation och utformning bidra till jämlikhet i hälsa. Förutom fördjupning i det riktade hälsosamtalsarbetet samt hur man samtalar och stödjer personer i förändring av levnadsvanor så får samtalsledarna även en grundkurs i samisk kulturförståelse, att samtala med tolk och att samtala om våld i nära relationer.

Ett hälsosamtal består alltså av tre delar: Först besöker man hälsocentralen för att ta prov som visar blodsocker och blodfettsnivåer. Sedan loggar man in på 1177.se och besvarar ett frågeformulär. Den som saknar e-legitimation får frågorna på papper. Sedan bokar man nytt besök på hälsocentralen. Då skapas en personlig hälsoprofil utifrån proverna och de egna svaren. Sedan enas samtalsledaren och individen om vilka förändringar hen kan göra för att förbättra sin hälsa.

Pilothälsocentralerna ska testa både den tekniska lösningen och arbetsprocessen. Erfarenheterna blir värdefulla inför breddinförandet. Det kan vara allt från detaljer i materialet till frågor om vad det här arbetssättet kan komma att innebära för hälsocentralerna.

För mer information:

Lennart Ledin, regionråd (L) och vice ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden,
070-327 99 47.

Elisabeth Strömblad, projektledare för riktade hälsosamtal, folkhälsoenheten, Region Jämtland Härjedalen, 072-451 48 12.

Text: Linda Henriksson