Särskilda medel ska bidra till omställning i pandemin

Idag fattade regionala utvecklingsnämnden beslut om att stödja flertalet projekt med så kallande REACT-medel. Pengarna ska stärka näringslivets förmåga att ställa om utifrån regionala behov. Det kan handla om rådgivning, coachning, finansiella stöd och andra insatser riktade till små och medelstora företag.

Region Jämtland Härjedalen har fått rollen att fördela stöd till de ansökningar som uppfyller kriterierna. Ramarna för REACT-programmet är satta av EU-kommissionen och regeringen. Syftet är att insatserna som helhet ska bidra till att konkurrenskraften i företagen ökar att företag och regioner får möjlighet att återhämta sig snabbare efter krisen.

- Vårt regionala näringsliv har det oerhört tufft just nu och därför känns det bra att kunna fördela de här stöden så att företagen kan få verktyg att fortsätta arbetet för att öka konkurrenskraften, utveckla regionen och främja innovation efter coronakrisen, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

Bidragen är riktade mot sex tematiska inriktningar; digital omställning, grön omställning, innovation, internationalisering, företagsfrämjande systemet och branschsatsningar där regionerna kommer att ha möjlighet att bedriva projekt.

Bland de totalt 16 projekt som beviljades medel under dagens sammanträde kan nämnas SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) som fått 950 000 kronor i medfinansiering till projektet ”RESPONSE - Cirkulär Transformation genom Design, Digitalisering, Material och Produktutveckling”, Sametinget som beviljats 225 514 kronor i medfinansiering till projektet ”Bovre – digital marknadsplats för samiska företag” samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län som fått 445 980 kronor i medfinansiering till projektet ”Digitala stängsel - en lösning för klimatsmart animalieproduktion och ökad biologisk mångfald”.

- Det är otroligt glädjande att se den bredd av ansökningar som kommit in och den innovationskraft och det driv som finns i vår region. Vi ser goda förutsättningar till att de här insatserna ska bidra till att överbrygga krisens effekter och på sikt stärka Region Jämtland Härjedalens näringsliv, säger Karin Thomasson som är 1:a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

För mer information
Elise Ryder Wikén (M), Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Karin Thomasson (MP), Regionala utvecklingsnämndens 1:a vice ordförande, 070-699 99 28

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se