Satsningar på primärvården viktiga för att sluta hälsoklyftorna

Att utvecklingen av primärvården är prioriterad och viktig framgår tydligt i Socialdemokraternas, Kristdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till regionplan och budget för 2024–2026. Det handlar inte bara om att stärka första linjens sjukvård utan även om att minska skillnader i hälsa i befolkningen och förbättra levnadsvanor och välbefinnande samt minska risken för livsstilsrelaterade symptom och sjukdomar.

Folkhälsan påverkas av många faktorer som rör individ och samhälle, bland annat kompetens och kunskap, sysselsättning, ekonomisk och social trygghet, boende och närmiljö. Genom omställningen till nära vård ska regionen jobba mer personcentrerat och proaktivt för att uppnå en god folkhälsa.

– I Jämtlands län är Torvalla ett prioriterat område utifrån sina behov och platsspecifika utmaningar och där ser vi att vi genom återetableringen av Torvalla hälsocentral kan bidra till att minska dessa skillnader och arbeta med främjande insatser som ger positiva effekter för våra invånare, säger regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist.

Sedan tidigare deltar Region Jämtland Härjedalen i Mötesplats Hälsa i Torvalla - en utvidgning av en redan befintlig mötesplats som drivs av Östersunds kommun. Mötesplatsen ska arbeta främjande och förebyggande med hälsa i syfte att förbättra befolkningens levnadsvanor, psykiska välbefinnande samt minska ensamhet. När hälsocentralen etableras stärks rollen som en aktiv samverkanspartner som bidrar med kunskap och kompetens.

– Vi ska erbjuda en vård som är jämlik, jämställd och mer personcentrerad och sammanhållen så att kan vi arbeta mer förbyggande. Stärkt primärvård är en viktig åtgärd för att uppnå mer jämlik hälsa och genom att återöppna hälsocentralen i Torvalla och bygga en ny hälsocentral i Funäsdalen kan vi bidra med ett hälsoinriktat fokus på fler platser i länet, avslutar Lars-Erik Olofsson, regionstyrelsens förste vice ordförande.

För mer information:
Bengt Bergqvist (S), Regionstyrelsens ordförande, 070-363 38 76
Lars-Erik Olofsson (KD), Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, 070-223 71 28

Text: Sara Nilsson