Satsningar stärker kvinnors hälsa och förlossningsvård i Jämtland Härjedalen

I Region Jämtland Härjedalen har 19 insatser genomförts under 2022 för att stärka vården för kvinnors hälsa inom ramen för en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Bland annat har en ny obstetrisk mottagning öppnats för att stärka omhändertagandet av gravida med oro för minskade fosterrörelser och kvinnor som söker för att få induktionsbedömningar.

Den nya mottagningen innebär en enklare vårdkedja för den gravida kvinnan och en bättre miljö för såväl patienter som personal då det blir mindre rörigt på en redan trång förlossningsavdelning där det förekommer en allt större mottagningsverksamhet.

Ett annat fokusområde under 2022 har varit att följa upp de kvinnor som skattat sin förlossning lågt. Den förlösande barnmorskan eller enhetschef kontaktar den födande och följer upp besöket.

– Vårt mål är att alla kvinnor ska känna sig trygga och bemötta med respekt av såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Genom att följa upp de kvinnor som skattat sin förlossningsupplevelse lägre får vi oerhört värdefulla inspel som gör att vi kan fortsätta vårt långsiktiga arbete, säger Lena Bäck, enhetschef kvinnosjukvården

Region Jämtland Härjedalens fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Exempelvis syns en positiv utveckling vad gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan 2015 och 2022 skedde en ökning från 75 procent till 92 procent.

Under 2023 är ytterligare 20 insatser planerade att genomföras.

Fakta från rapporten Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2022

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet.

Sett till hela Sverige har regionerna tillsammans genomfört 621 insatser under 2022. Till exempel handlar det om att involvera kvinnor och deras familjer, att anpassa vården efter kvinnans och familjens behov eller säkerställa en sammanhållen vårdkedja. Det handlar även om att testa och utveckla arbetssätt eller stärka kunskapsstyrningen.

  • Andelen kvinnor som deltar på eftervårdsbesök har ökat sedan 2015 samt under det senaste året. De omotiverade skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper har även minskat då deltagandet har ökat mest bland kvinnor med enbart grundskoleutbildning och kvinnor som är födda utanför Sverige.
  • Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke-instrumentell förlossning har minskat sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Antalet vårdrelaterade sepsisepisoder (svår bakteriell infektion hos för tidigt födda) inom neonatalvården har sjunkit sedan 2015. Ingen förändring kan ses mellan år 2021 och 2022.
  • Graviditetsenkätens resultat visar att de allra flesta kvinnorna känner sig bemötta med respekt och är trygga i såväl mödrahälsovården som förlossningsvården. Däremot är eftervården ett fortsatt utvecklingsområde.
    Nationella Resultat Graviditetsenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Text: Sara Nilsson