Snart införs organiserad testning för prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige, och det är dessutom den dödligaste. För att skapa en jämlik, tillgänglig och högkvalitativ prostatacancervård vill nu Region Jämtland Härjedalen införa organiserad prostatacancertestning, OPT. 

Förhoppningen med en organiserad testning är att upptäcka cancern i ett tidigt skede och därmed rädda fler liv och onödiga lidanden.

Samtliga män i Region Jämtland Härjedalen som är 50, 56 och 62 år kommer erbjudas att testa sig för prostatacancer via så kallade PSA-prov. Enligt en utvärdering som genomförts av RCC för norra sjukvårdsregionen är det kapacitetsbrist inom urologi samt bild- och funktionsmedicin som gör att erbjudandet begränsas inledningsvis. På sikt är dock tanken att samtliga män mellan 50 och 74 års ålder ska erbjudas test för prostatacancer.

– Genom tester kan vi minska död och lidande i prostatacancer och även sänka kostnaderna för behandling av prostatacancer. Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i hela Jämtland Härjedalen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Tom Silverklo.

Under 2022 kommer organisationen att byggas upp tillsammans med övriga fyra norrlandsregioner, med ett gemensamt kansli i Västerbotten. Genom denna samverkan kan primärvården avlastas och kostnader hållas nere och resurser kan då koncentreras till testningen.

Under 2022 kommer finansiering att ske med statliga medel riktade mot en jämlik och effektive cancervård med kortare väntetider. Kostnaden för att långsiktigt kunna finansiera prostatacancertestningen beräknas till 3,1 miljoner kronor per år vilket Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår i arbetet med regionplan 2023–2025.

För mer information:
Tom Silverklo (C) Hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97


Text: Sara Nilsson.